Byť či nebyť platiteľom DPH?

Byť či nebyť platiteľom DPH?

By |2018-03-16T11:31:13+01:00marec 6th, 2018|Dane, Dane a účtovníctvo, Podnikanie, S.R.O., Začiatok podnikania|0 Comments

Byť či nebyť platiteľom DPH?

Veľká časť začínajúcich podnikateľov rozmýšľa, či sa stať alebo nestať platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”). Poznáme dva varianty:

 • neplatiteľ DPH: takýto podnikateľský subjekt DPH vôbec „nerieši“. Na fakturách udáva jednu konečnú sumu, ktorú mu objednávateľ zaplatí.
 • platiteľ DPH: spoločnosť, ktorá je platiteľom DPH musí k svojej predajnej cene pripočítať ešte 20 % – nú daň z pridanej hodnoty.

Ako sme už spomenuli vyššie, platitelia DPH k cene svojich tovarov a služieb pripočítavajú ešte 20 %-nú DPH. Na prvý pohľad sa síce javí, že platitelia DPH sú oproti neplatiteľom drahší o spomínaných 20%, v ďalších riadkoch si povieme prečo.

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) upravuje registráciu tuzemských osôb v §§4, 7 a 7a. Registráciu zahraničných osôb upravujú §§5 a 6 a zmenu registrácie platiteľa §6a toho istého zákona.

PLATITEĽ DPH

Poznáme tieto tri druhy registrácie na DPH tuzemskej osoby:

 1. povinná,
 2. vyplývajúca zo zákona,
 3. dobrovoľná.

Povinnú registráciu za platiteľa DPH musí vykonať zdaniteľná osoba so sídlom, miestom podnikania alebo prevádzkarňou v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má v tuzemsku bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava a dosiahne obrat 49 790 € za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov. Ste povinní podať žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty. Žiadosť musíte podať do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste splnili podmienku obratu. Obdobne, ak ste súčasťou združenia, ktoré dosiahne obrat 49 790 €, sú všetci členovia združenia povinní podať žiadosť o registráciu.

Registráciu vyplývajúcu zo zákona musí vykonať zdaniteľná osoba (fyzická/právnická), ak nadobudne v tuzemsku hmotný majetok a nehmotný majetok v rámci nadobudnutého podniku alebo časti podniku platiteľa tvoriacej samostatnú organizačnú zložku. Platiteľom dane sa stáva dňom nadobudnutia podniku alebo jeho časti. Zdaniteľná osoba, ak je právnym nástupcom platiteľa, ktorý zanikol bez likvidácie – stáva sa platiteľom dane odo dňa zápisu do Obchodného registra. Zdaniteľná osoba, ktorá dodá stavbu alebo jej časť alebo stavebný pozemok alebo prijme platbu pred ich dodaním,  a to tým dňom, ktorý nastane skôr, ak sa z dodania má dosiahnuť obrat 49 790 € okrem dodania stavby, jej časti alebo stavebného pozemku, ktoré sú oslobodené od dane podľa §38/1 Zákona o DPH.

Ak vyššie uvedené podmienky neboli splnené, tuzemská zdaniteľná osoba sa môže rozhodnúť pre dobrovoľnú registráciu byť platiteľom DPH. V procese rozhodovania, či podať alebo nepodať žiadosť pre dobrovoľnú registráciu sa treba zamerať najmä na nasledovné body:

 1. Výška vstupných nákladov.
 2. Plánovaní obchodní partneri.
 3. Obchodovanie so zahraničím.

Keďže začínajúci podnikateľ len ťažko naplní zákonné podmienky, aby sa musel stať povinným platcom DPH, zameriam sa najskôr na dobrovoľné rozhodnutie. Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty ustanovuje možnosť dobrovoľne sa stať platiteľom DPH aj bez splnenia zákonných podmienok pre povinných platiteľov.

Rozhodnutie o tom, či byť alebo nebyť dobrovoľne registrovaný pre DPH, musí urobiť každý podnikateľ podľa svojej individuálnej situácie. Platca DPH sa vám oplatí byť napríklad vtedy, ak chcete nakupovať pre vašu firmu tovar a služby bez DPH, prípadne ak plánujete podnikať v združení, ktoré je platcom DPH, alebo predpokladáte, že naplníte podmienky pre povinnú registráciu (o tých sa dočítate ďalej).

V prípade, že za zdaňovacie obdobie k DPH Vám vychádza:

 • DPH na vstupe (z nákupov) < DPH na výstupe (z predaja) = vlastná daňová povinnosť (ste povinní štátu daň zaplatiť)
 • DPH na vstupe (z nákupov) > DPH na výstupe (z predaja) = nadmerný odpočet (štát Vám daň vracia, napr. jedná sa najmä o prípady veľkých investícií spoločnosti do rozvoja podnikania a pod.)

Tu sme ukázali jednu z veľkých výhod DPH: ak ste platiteľ DPH – štát Vám daň môže v určitých prípadoch vrátiť. Naopak, ak ste neplatiteľ DPH – štát Vám daň nevracia, keďže ako neplatiteľ o DPH vôbec neúčtujete.

! Ak požiadate o registráciu DPH, nemusia ju vždy povoliť !

Z praxe sú známe prípady, kedy podnikateľovi odmietli dobrovoľnú registráciu za platiteľa dane z pridanej hodnoty a to aj v prípade, že podnikateľ vykonával samostatnú činnosť ako živnostník, platca DPH (platiteľ dane z pridanej hodnoty) a presúval túto istú činnosť na svoju spoločnosť s ručením obmedzeným. Alebo prípad, že odmietli zaregistrovať za dobrovoľného platiteľa spoločnosť, ktorú si tu otvárali českí spoločníci ako svoju slovenskú pobočku. Zdalo sa im prirodzené a výhodné, že keďže česká spoločnosť je platiteľom a slovenská bude vykonávať tú istú činnosť pre slovenských klientov, nechápali prečo slovenské úrady nedovolili dobrovoľnú registráciu.

V zákone o dani z pridanej hodnoty, § 4, odsek (5) je ustanovené: „Daňový úrad je povinný zdaniteľnú osobu podľa odsekov 1 až 4 registrovať pre daň, vydať jej osvedčenie o registrácii pre daň a prideliť jej identifikačné číslo pre daň najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane (ďalej len platiteľ ), tento deň nesmie byť neskorší ako 31. deň po doručení žiadosti o registráciu pre daň.”

V žiadnom zákone však nie je stanovené v akých prípadoch môže daňový úrad registráciu odmietnuť. § 81 zákona o dani z pridanej hodnoty hovorí len o zrušení registrácie. Daňový úrad zruší registráciu pre daň

 • na základe žiadosti platiteľa podľa odsekov 1 až 3, ak zistí, že sú splnené podmienky na zrušenie registrácie,
 • ak nie sú dôvody na registráciu.

Registrácia na daňovom úrade, vydanie osvedčenia platcu a IČ DPH

V prípade, že sa rozhodnete, že sa chcete stať platcom DPH, pôjdete vyplniť príslušný formulár žiadosti o registráciu na daňový úrad. Daňový úrad vám vydá osvedčenie o registrácii a pridelí identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, resp. IČ DPH, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu. Dňom uvedeným v osvedčení sa stávate platcom DPH.

Pripomenieme si, že DPH zaťažuje pridanú hodnotu, ktorú výrobca pridáva k cene materiálov, ktoré spracúva do finálneho produktu. Daň z pridanej hodnoty je platená konečným spotrebiteľom, ale daňovému úradu ju odvádzajú podnikateľské subjekty. Pri rozhodovaní, čí byť/nebyť platiteľom DPH si preto musíme uvedomiť, kto sú naši odberatelia, dodávatelia, či vyrábame tovary alebo ponúkame služby. Keďže začínajúci podnikateľ len ťažko naplní zákonné podmienky, aby sa musel stať povinným platcom DPH, zameriam sa najskôr na dobrovoľné rozhodnutie. Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty ustanovuje možnosť dobrovoľne sa stať platiteľom DPH aj bez splnenia zákonných podmienok pre povinných platiteľov. Rozhodnutie o tom, či byť alebo nebyť dobrovoľne registrovaný pre DPH, musí urobiť každý podnikateľ podľa svojej individuálnej situácie. Platca DPH sa vám oplatí byť napríklad vtedy, ak chcete nakupovať pre vašu firmu tovar a služby bez DPH, prípadne ak plánujete podnikať v združení, ktoré je platcom DPH, alebo predpokladáte, že naplníte podmienky pre povinnú registráciu (o tých sa dočítate ďalej).

Mesačný alebo štvrťročný platca DPH

Ďalej je potrebné si zvážiť, či sa stať mesačným alebo štvrťročným platcom DPH. Ak by ste mali za predchádzajúci kalendárny rok obrat vyšší ako 331 939,19 €, museli by ste sa stať povinne mesačným platcom DPH. Ak túto podmienku nespĺňate, čo bude váš prípad, ak ste začínajúci podnikateľ, stanete sa zo zákona štvrťročným platcom DPH. Ak by vám to vyhovovalo viac, môžete si dobrovoľne zvoliť aj to, že budete mesačným platcom. Toto rozhodnutie oznámite daňovému úradu pri registrácii.

Výhody a nevýhody štvrťročného platcu DPH

VÝHODY:

 • menšia administratívna náročnosť, teda menšia frekvencia podávania daňových priznaní – iba raz za štvťrok,
 • prípade nedostatku finančných prostriedkov máte dlhšie obdobie na to, aby ste nahromadili dostatok zdrojov na úhradu dane,
 • súčasne nemusíte viazať finančné prostriedky počas štvrťroka a namiesto toho ich môžete použiť na podnikanie.

NEVÝHODY:

 • štvrťročného platcu je v prípade nadmerného odpočtu neskoršie vrátenie preplatku od štátu.

Výhody a nevýhody mesačného platcu DPH

VÝHODY:

 • skoršie vrátenie preplatkov DPH zo strany štátu – každý mesiac, nie iba raz za štvrťrok.

NEVÝHODY:

 • vyššia administrarívna náročnosť. Daňové priznanie k DPH musíte podávať každý mesiac,
 • musíte mať pripravenú k dispozícii dostatočnú sumu na odvedenie DPH štátu každý mesiac, nie iba raz za štvrťrok.

Nadobudnutie podniku platiteľa DPH

Platiteľom sa stáva aj právnická, či fyzická osoba, ktorá nadobudne v tuzemsku podnik alebo časť podniku platiteľa dane. To isté platí aj pre právneho nástupcu platiteľa, ktorý zanikol bez likvidácie.

Zahraničná firma

Zdaniteľná osoba – podnikateľ, ktorý nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava je povinný podať žiadosť o registráciu pre daň pred začatím vykonávania činnosti, ktorá je predmetom dane z pridanej hodnoty. Zákon pritom vyníma z tejto povinnosti subjekty, ktoré napríklad dodávajú len prepravné služby a s nimi súvisiace doplnkové služby, dodávajú tovar s inštaláciou alebo montážou atď.

Ak takáto zahraničná osoba dodáva do tuzemska tovar formou zásielkového predaja a celková hodnota bez dane takto dodaného tovaru presiahne v kalendárnom roku 35 000 eur, je rovnako povinná podať žiadosť o registráciu pre daň.

Nadobudnutie tovaru z členského štátu EU

Osobitnú skupinu tvoria obchodné aktivity v rámci štátov Európskej únie. Ak podnikateľ, ktorý nie je platca DPH, nadobúda v tuzemsku (SR) tovar z iného členského štátu, je povinný podať žiadosť o registráciu pre daň pred nadobudnutím tovaru, ktorým celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov dosiahne v kalendárnom roku 13 941,45 €. Žiadateľovi v tomto prípade daňový úrad pridelí registračné číslo IČ DPH najneskôr do 7 dní od doručenia žiadosti.

Nadobudnutie služby z členského štátu EU

Podobne ak podnikateľ, ktorý nie je registrovaný pre DPH je príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu, pri ktorej je povinný platiť daň podľa Zákona o DPH, je povinný podať žiadosť o registráciu pre daň ešte pred prijatím takejto služby. Podobne naopak, ak takýto neregistrovaný podnikateľ dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca tejto služby, je povinný podať žiadosť o registráciu pre daň tiež pred dodaním takejto služby.

! Dajte si pozor na možné sankcie !

Problematika už len samotnej registrácie je pomerne komplikovaná a je potrebné sledovať niekoľko ukazovateľov. Ak sa nerozhodnete pre dobrovoľnú registráciu k DPH, musíte si dať pozor na to, či vo vašom podnikaní nenastane okamih, v ktorom bude splnená čo i len jedna z vyššie uvedených podmienok. V takom prípade musíte bezodkladne požiadať o registráciu k DPH. Inak by vám hrozili sankcie za nesplnenie si zákonnej povinnosti.