Daňová licencia

Daňová licencia

By |2018-03-18T22:27:01+01:00júl 23rd, 2016|Dane, Podnikanie, S.R.O.|0 Comments

Daňová licencia

Čo je vlastne daňová licencia?

Povinnosť platiť daňovú licenciu pre právnické osoby vznikla od januára roku 2014 a rozumie sa ňou výška dane, ktorú zaplatíte za zdaňovacie obdobie bez ohľadu na to, či ste dosiahli zisk alebo stratu. Daňovú licenciu teda zaplatíte v podstate za to, že vôbec podnikáte.

Povinnosti zaplatiť daňovú licenciu sa nevyhne ani daňovník v prípade platobnej neschopnosti. Jej výška závisí od ročného obratu daňovníka a od skutočnosti, či daňovník je, alebo nie je platiteľom dane.

Popis Výška daňovej licencie
Právnická osoba s obratom menej ako 500 000 €, neplatiteľ DPH 480 EUR
Právnická osoba s obratom menej ako 500 000 €, platiteľ DPH 960 EUR
Právnická osoba s obratom nad 500 000 € 2.880 EUR

Tabuľka č.1 – Výška daňovej licencie

Ak je zdaňovacie obdobie kratšie ako 12 mesiacov?

 Za zdaňovacie obdobie kratšie ako 12 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov sa daňová licencia vypočíta alikvotná časť vo výške súčinu 1/12 daňovej licencie a počtu kalendárnych mesiacov zdaňovacieho obdobia.

Kto musí platiť daňovú licenciu a kto je od nej oslobodený?

Povinnosť platiť daňovú licenciu majú právnické osoby obchodného charakteru:

 • spoločnosti s ručením obmedzeným
 • akciové spoločnosti
 • komanditné spoločnosti
 • družstvá

Povinnosť platiť daňovú licenciu sa týka aj organizačných zložiek a stálych prevádzkarní zahraničných právnických osôb na Slovensku.

Z obchodných spoločností daňovej licencii nepodliehajú verejné obchodné spoločnosti a právnické osoby neziskového charakteru, napr. neziskové organizácie, nadácie, občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov či politické strany

Daňová licencia je v súčasnej podobe navrhnutá iba pre vybrané právnické osoby a netýka sa teda fyzických osôb, či už podnikateľov alebo nepodnikateľov.

Okrem už spomínaných subjektov sa daňová licencia netýka ani:

 • spoločnostiam v prvom roku svojej existencie
 • spoločnostiam prevádzkujúcich chránenú dieľňu alebo chránené pracovisko
 • spoločnostiam v konkurze a v likvidácii

Zápočet zaplatenej daňovej licencie 

Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní je možné započítať na daňovú povinnosť pred uplatnením preddavkov na daň (§ 42 zákona o dani z príjmov) najviac v 3 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, za ktoré bola daňová licencia zaplatená, na časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie. Na účely zápočtu tak nebude možné započítať sumu neuplatnenej daňovej licencie z predchádzajúcich rokov a aktuálnu sumu daňovej licencie posunúť do ďalších rokov.

Zápočet daňovej licencie umožňuje za určitých presne vymedzených podmienok zníženie dane v limitovanej výške, pričom musí byť splnené, že:

 • Spoločnosť zaplatí v jednom roku daňovú licenciu z dôvodu, že je buď v strate alebo jej skutočná daň nedosahuje výšku minimálnej dane.
 • V aspoň v jednom z nasledujúcich troch rokov dosiahne zisk, na základe ktorého bude mať daň výrazne vyššiu, ako je výška daňovej licencie.

Ak sú splnené uvedené podmienky, spoločnosť môže v roku s lepšími výsledkami ponížiť svoju skutočnú daň (ktorá je vyššia ako minimálna daň), avšak:

 • Daň nikdy nie je možné znížiť pod úroveň minimálnej dane.
 • Maximálna suma, o ktorú je možné znižovať daň, je tvorená rozdielom medzi zaplatenou daňovou licenciou a prípadnou daňovou povinnosťou, ktorá však bola nižšia ako hodnota daňovej licencie.

? Príklad na zápočet daňovej licencie

Predpokladáme, že daňovník, ktorým je s.r.o., vznikol v roku 2012. Je platiteľom DPH s obratom nižším ako 500 000 € a jeho daňovým obdobím je kalendárny rok. V zdaňovacích obdobiach 2014 až 2018 nastanú skutočnosti uvedené v tabuľke č.2.

Zdaňovacie obdobie Vypočítaná daň v EUR (€) Splatná daň v EUR (€) Zápočítateľná daňová licencia v EUR (€) Minimálna daň v EUR (€) – započítaná daňová licencia
2014 0 960 960
2015 500 960 960 (r. 2014)

460 (r. 2015)

0
2016 2 190 960 190 (r. 2015) 1 230
2017 990 960 160 (r. 2015) 30
2018 1 010 960 0 50

 Tabuľka č.2 – Príklad zápočtu daňovej licencie

 V roku 2014 nevznikla daňovníkovi daňová povinnosť, ale je povinný za rok 2014 zaplatiť daňovú licenciu vo výške 960 € (je platiteľ DPH s obratom nižším ako 500 000 €). Keďže suma 960 € nebola jeho skutočná daňová povinnosť, má nárok na započítanie tejto sumy na daňovú povinnosť pred uplatnením preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby v 3 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach. V tomto prípade sú to roky 2015, 2016 a 2017.

V roku 2015 vypočítal daňovník v daňovom priznaní daňovú povinnosť 500 €. A aj keď mu daňová povinnosť vznikla, nedosiahla však výšku daňovej licencie a preto je daňovník povinný opäť zaplatiť daňovú licenciu vo výške 960 €, v tomto prípade zaplatil nad skutočnú daňovú povinnosť sumu 460 €. Túto sumu si bude môcť započítať v rokoch 2016, 2017 a 2018.

V roku 2016 vypočítaná daňová povinnosť prevýšila výšku daňovej licencie. Daňovník má naakumulovanú započítateľnú daňovú licenciu vo výške 1 420 €. Suma daňovej povinnosti prevyšujúca daňovú licenciu je vo výške 1 230 € (t.j. 2 190 € – 960 €). Po započítaní daňovej licencie z roku 2014 (960 €) a časti z roku 2015 (270 €), daňovník zaplatí za rok 2016 splatnú daň len vo výške daňovej licencie (960 €). Započítateľná daňová licencia mu ostane vo výške 190 € z roku 2015.

V roku 2017 vypočítaná daňová povinnosť prevýšila výšku daňovej licencie, avšak len o 30 €. Daňovník využil možnosť započítať ostávajúcu časť daňovej licencie z roku 2015 a preto zaplatí sumu len vo výške daňovej licencie (960 €).

V roku 2018 vypočítaná daňová povinnosť v porovnaní s rokom 2017 vzrástla a rozdiel daňovej povinnosti a daňovej licencie je vo výške 50 €. Keďže rok 2018 je posledným zdaňovacím obdobím, kedy si daňovník môže započítať ostávajúcu časť daňovej licencie z roku 2015, nárok na započítanie zvyšnej sumy daňovej licencie platenej v roku 2015 (110 €) zaniká.

 Daňová licencia a preddavky na daň z príjmov právnickej osoby

Ak sú zaplatené preddavky na daň za príslušné zdaňovacie obdobie (§ 42 zákona o dani z príjmov) vyššie ako daň vypočítaná v podanom daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie a súčasne táto daň je:

 • vyššia ako daňová licencia, kladný rozdiel medzi zaplatenými preddavkami a daňou po zápočte daňovej licencie sa použije na budúce preddavky alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vráti,
 • nižšia ako daňová licencia, kladný rozdiel medzi zaplatenými preddavkami a minimálnou výškou dane sa použije na budúce preddavky alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vráti a súčasne kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou bude možné započítať.

? Príklad na započítanie daňovej licencie, ak daňovník platil preddavky

Predpokladáme, že podnikateľ je platiteľom DPH s obratom nižším ako 500 000 € a platí štvrťročné preddavky na daň vo výške 1 000 €.

Popis/Rok 2014 2015
Vypočítaná daň 350 1 850
Splatná daň (min. Vo výške daňovej licencie) v EUR (€) 960 1 240
Zaplatené preddavky na príslušné zdaňovacie obdobie v EUR (€) 4 000
Zápočet preddavkov na daňovú licenciu v EUR (€) 610
Daň na úhradu (daňový preplatok) v EUR (€) (3 040) 1 240
Započítateľná daňová licencia v EUR (€) 610 0
Započítaná daňová licencia v EUR (€) 610

 Tabuľka č.3 – Príklad zápočtu daňovej licencie, ak daňovník platil preddavky

 V roku 2014 daňovník zaplatil preddavky na daň z príjmov právnickej osoby 4 000 €. V daňovom priznaní si vypočítal daňovú povinnosť vo výške len 350 €. Vzhľadom na to, že je platiteľ DPH, je povinný platiť daňovú licenciu vo výške 960 €. Keďže zaplatené preddavky sú vyššie ako vypočítaná daň (t.j. 4 000 € > 350 €) a zároveň je táto daň nižšia ako daňová licencia (350 € < 960 €), preddavky sa použijú na úhradu daňovej licencie (960 €).

Kladný rozdiel medzi zaplatenými preddavkami a daňovou licenciou sa použije na budúce preddavky alebo sa na základe žiadosti mu vráti. V tomto prípade ide o sumu 3 040 €.

Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a vypočítanou daňou (610 €) bude možné započítať v rokoch 2015, 2016 a 2017.

V roku 2015 predstavovala vypočítaná daň sumu 1 850 €. Časť sumy presahujúca daňovú licenciu je vo výške 890 € a je možné na ňu započítať daňovú licenciu platenú v roku 2014 (610 €). Splatná daň daňovníka v roku 2015 bude vo výške 1 240 €.