Elektronické podanie daňového priznania PO

Elektronické podanie daňového priznania PO

By |2018-03-18T22:31:21+01:00marec 16th, 2018|Dane, Dane a účtovníctvo, Podnikanie|0 Comments

Elektronické podanie daňového priznania

Firmy podávajú daňové priznanie už len elektronicky.

Kroky, ktoré musia urobiť si prečítajte v tomto článku.

Právnické osoby zapísané v obchodnom registri SR ako aj ich zástupcov podávajú tohtoročné priznania k dani z príjmov už len elektronicky a to najneskôr do 3. apríla, ak si lehotu nepredĺžia.

Na elektronickú komunikáciu sa však musia najskôr registrovať na portáli Finančnej správy (www.financnasprava.sk). Právnické osoby, ktoré tento rok ešte finančnej správe nemuseli podávať žiadne dokumenty elektronicky, napríklad k dani z motorových vozidiel, a nie sú stále zaregistrované, musia tak spraviť v najbližších dňoch.

Finančná správa zároveň pripomína, že sa registruje osoba (teda konateľ, alebo ním splnomocnená osoba), nie samotná spoločnosť.

Pozor na platný certifikát

Konateľ alebo osoba, ktorú na to splnomocní potrebuje k registrácii potrebuje elektronický občiansky preukaz s čipom (eID) alebo kvalifikovaný elektronický podpis, nakoľko po 1. januári 2018 už právnické osoby nemôžu s daňovým úradom uzatvárať dohodu o elektronickom doručovaní.

Upozornenie: V eID je potrebné mať preinštalovaný platný certifikát vydaný po 1. novembri 2017, nakoľko dovtedy platné certifikáty boli ministerstvom vnútra zneplatnené.

Ak občan nemá certifikát zatiaľ vymenený, výmenu je možné spraviť v klientskych centrách okresných úradov, rovnako ako na oddeleniach vydávania dokladov okresných riaditeľstiev Policajného zboru. Trvá to naozaj len chvíľu, kedy zadávate opätovne kódy. Môžete nahlásiť rovnaké, ale aj nové.

Po registrácii je ešte potrebné elektronicky požiadať o autorizáciu – teda pridelenie prístupových práv k dátam daňového subjektu (konkrétnej spoločnosti). Autorizácia správcom dane trvá približne tri dni. V prípade väčšieho počtu žiadostí o autorizácie môže proces trvať aj dlhšie, preto  Finančná správa odporúča vybaviť nevyhnutné kroky v dostatočnom predstihu.

Všetky informácie k elektronickej komunikácii sú dostupné aj na portáli finančnej správy v časti Registrácia a autorizácia pomocou eID karty.

Čo musíte urobiť pre získanie prístupu k elektronickým službám Finačnej správy

Je potrebné absolvovať dva procesy –I. registráciu a II. autorizáciu. Potrebné sú k tomu z ústredného portálu verejných služieb (https://www.slovensko.sk/sk/ako-zacat) nainštalovať nasledovné softvéry:

 • Ovládač na čítačku čipových kariet,
 • Aplikáciu na prihlásenie (eID klient),
 • Aplikáciu pre kvalifikovaný elektronický podpis

I. Aký je postup pri registrácii

Registrácia používateľa je proces, pri ktorom sa fyzická osoba stáva používateľom elektronických služieb finančnej správy a dostáva identifikátor používateľa (ID).

1. Zvoľte si spôsob registrácie – ako na to?

Pôjdete na portál www.financnasprava.sk, kliknete vpravo hore na „Registrácia“ a vyberte si z ponuky „Spôsob registrácie“:

 1. Registráciu s eID – ak používate občiansky s čipom (eID kartu),
 2. Registráciu so ZEP-om – ak používate kvalifikovaný elektronický podpis (KEP),
 3. Registráciu vyplnením registračného formulára – ak používate Dohodu o elektronickom doručovaní (dohodu o elektronickom doručovaní už nemôžu uzatvárať právnické osoby).

2. Vyplňte elektronický registračný formulár.

Na úspešné prijatie registračných údajov vás upozorní aktivačný e-mail – obsahovať bude aj aktivačný link, ktorý musíte potvrdiť do 24 hodín od zaslania e-mailu. Vašim potvrdením sa potvrdzuje aj aktivácia. Dostanete notifikačný e-mail so všetkými identifikačnými údajmi, ktoré ste zaslali pri registrácii.

3. Registráciu dokončíte dvomi spôsobmi

Prvý spôsob: Bez toho, aby ste navštívili daňový alebo colný úrad.

Ak používate KEP alebo občiansky preukaz s čipom (eID kartu), môžete aktivovať registráciu priamo kvalifikovaným (zaručeným) podpisom. Údaje si skontrolujete z 1. notifikačného mailu, a po potvrdení registračných údajov „Aktivovať registráciu“ , dostanete potvrdzujúci 2. notifikačný e-mail., ktorý bude zaslaný na mailovú adresu zadanú pri aktivácii registrácie. V tomto 2. notifikačnom e-maily bude uvedený váš identifikátor používateľa (ID používateľa).

Obdržaný e-mail obsahuje aj odkaz na prihlásenie, pomocou ktorého sa pripojíte na prihlasovacie rozhranie portálu Finančnej správy (PFS) – zvolíte si „Kvalifikovaný elektronický podpis“ a možnosť „Ústredný portál verejnej správy“.

Druhý spôsob: ak ste sa registrovali na používanie občianky (eID karty) zvolíte si Navštívite daňový alebo colný úrad. Predložíte pritom:

 • vytlačený e-mail s registračnými údaj, ktoré ste zadali,
 • osobný identifikačný doklad (občiansky preukaz, pas),
 • doklad, ktorým potvrdíte právo konať vo svojom mene (napríklad výpis zo živnostenského registra, výpis z obchodného registra), prípadne v mene iného daňového subjektu (plnomocenstvo).

Správca dane dokončí proces registrácie, systém mu vygeneruje potvrdzujúci informačný e-mail, ktorý zašle na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii, v ktorom bude ID používateľa.

Upozornenie!

 1. Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) sa dá používať, len ak máte na svojom počítači nainštalované nevyhnutné softvérové vybavenie. V závislosti od používaného internetového prehliadača musíte mať nainštalovanú aktuálnu Java verziu a najnovší balík aplikácií D. Suite/eIDAS, ktorý obsahuje tieto komponenty pre vytváranie a prezeranie dátových štruktúr s kvalifikovaným elektronickým podpisom pre operačný systým Windows: D. Launcher, D. Signer/XAdES, D. Viewer, D. Signer Tools. Potrebný softvér aj pre ostatné operačné systémy je na stránke https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie.
 2. Predpokladom používania eID karty (občianskeho s čipom) je, aby používateľ mal na svojom počítači nainštalované nevyhnutné softvérové vybavenie pre prácu s eID kartou, čítačku čipových kariet a eID kartu (bližšie informácie v materiáli – Informácia k registrácii a autorizácii pomocou eID karty). Potrebný softvér je k dispozícii na stránke https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie.

   

II. Aký je postup pri autorizáii

Autorizáciou sa sprístupnia dácta zaregistrovaného subjektu. Dá sa vykonať prostredníctvom portálu Finančnej správy www.financnasprava.sk alebo aj priamo na daňovom alebo colnom úrade.

1. Cez portál www.finacnasprava.sk, ak používate KEP alebo eID kartu (občiansky preukaz)

 • Kliknete vľavo hore na „Prihlásenie“ a potom na Kvalifikovaný elektronický podpis.
 • Dostanete sa do osobnej internetovej zóny z 11 obdĺžnikov vyberiete autorizácie a zastupovania a kliknete na „Moje autorizácie k subjektom“ a na „Žiadosť o autorizáciu“ a potom „zaškrtnite“ políčko: – „Žiadosť o autorizáciu za daňový subjekt“ alebo „Žiadosť o autorizáciu za subjekt SPD“ (spotrebné dane).
  Žiadosť podpíšete kliknutím na „ZEP-om“), priložíte výpis zo živnostenského alebo obchodného registra alebo plnú moc, ak nie ste štatutár a kliknite na „odoslať“.

Odporúčanie: V osobnej internetovej zóne v časti „Schránka správ“ – „Správy“ a následnej voľbe si zobrazte všetky správy používateľa a skontrolujte, či žiadosť bola odoslaná.

Dôležité upozornenie: Podpísanie dokumentu neprebehne v prípade, že nemáte platný certifikát na eID karte. Skontrolujte si preto dátum, kedy bol certifikát vydaný. V prípade, že bol vydaný do 31.10. 2017, je potrebné navštíviť ktorékoľvek oddelenie dokladov a požiadať o výmenu certifikátu. Ministerstvo vnútra totiž ukončilo dňa 31.10. 2017 platnosť všetkým eID certifikátom, ktoré boli vydané do tohto dátumu.

Správca dane vašu žiadosť a priložené dokumenty overí a ak je všetko v poriadku, vykoná autorizáciu s väzbou k registračnému ID kódu používateľa (vytvorí väzbu). Proces autorizácie trvá v priemere 3 pracovné dni.

2. Autorizácia na daňovom alebo colnom úrade

Pri návšteve predkladáte

 • e-mail s registračnými údajmi používateľa, ktoré ste vyplnili,
 • osobný doklad (napríklad občiansky preukaz, pas),
 • dokument pre autorizáciu k subjektu,
 • doklady, ktorými preukážete právo konať vo svojom mene, prípadne v mene daňového subjektu (výpis zo živnostenského registra alebo z obchodného registra, prípadne plnomocenstvo, ak pri e-komunikácii budete zastupovať iný subjekt),
 • pri podávaní písomností elektronickou formou bez KEP-u alebo bez eID karty v dvoch kópiách dohodu, ktorú je potrebné podpísať pred správcom dane.
 • Dohodu si môžete stiahnuť na www.financnasprava.sk – eSlužby – Elektronická komunikácia – Elektronické doručovanie dokumentov – dane (platí cesta správna!)
 • Správca dane po overení žiadosti a priložených dokladov vykoná autorizáciu s väzbou k registračnému ID kódu používateľa (vytvorí väzbu).

Po vykonaní autorizácie s väzbou k registračnému ID kódu používateľa (vytvorení väzby) bude mať autorizovaný používateľ sprístupnené elektronické služby a zo svojej osobnej internej zóny bude môcť odosielať podania (dokumenty) elektronicky prostredníctvom buď dohody/KEP-u /eID karty.

Zdroj: www.hnonline.sk