Oplatí sa v roku 2018 živnosť alebo s.r.o.?

Oplatí sa v roku 2018 živnosť alebo s.r.o.?

By |2018-04-27T12:52:04+01:00apríl 27th, 2018|Podnikanie, S.R.O., Začiatok podnikania|0 Comments

Oplatí sa v roku 2018 živnosť alebo s.r.o.?

Zvažujete či je pre vás výhodnejšia živnosť alebo s.r.o.? Okrem výšky daní a odvodov je potrebné myslieť aj na ďalšie fakty.

Otázku, či sa viac oplatí podnikať formou spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len „s.r.o.“) alebo je výhodnejšie založiť si živnosť, si kladú mnohí či už začínajúci alebo zabehnutí podnikatelia. V niektorých prípadoch, častokrát u živnostníkov, ktorých odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne narástli, zase príde otázka, či by nebolo výhodnejšie podnikať ako jednoosobová s.r.o. a týmto vysokým odvodom sa vyhnúť. Alebo opačne, či nie je výhodnejšia živnosť, nakoľko paušálne výdavky sú v súčasnosti priaznivo nastavené a v s.r.o. ich nie je možné využiť.

V oboch prípadoch, či už začínajúcich alebo už existujúcich podnikateľov, ide o to, aby výška príjmov podnikateľa bola čo najvyššia a zároveň daňovo-odvodové zaťaženie čo najnižšie. Toto je kľúčové kritérium pri rozhodovaní, nie však jediné, nakoľko obe právne formy majú svoje špecifiká.

 

Ako sa zdaňujú príjmy v živnosti a v s.r.o. v roku 2018?

 A. Zdaňovanie príjmov u živnostníka v roku 2018

Základná sadzba dane z príjmov pre živnostníkov je 19 %. Vzťahuje sa na základ dane do výšky 176,8-násobku platného životného minima. Pre rok 2018 je to suma 35 268,06 €. Živnostníci, ktorých zdaniteľný základ dane prevýši túto sumu, budú z prevyšujúcej časti platiť daň z príjmov vo výške 25 %.

Živnostník vyčísľuje základ dane z príjmov ako rozdiel zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov. Ide o sumu, z ktorej sa následne vypočíta daň. Uplatňovanie daňových výdavkov však môže byť dvojaké:

– na základe skutočných daňových výdavkov (daňová evidencia alebo účtovníctvo),

– na základe paušálnych výdavkov.

Paušálne výdavky sú aktuálne nastavené pre živnostníkov veľmi priaznivo. Bez akéhokoľvek dokladovania reálnych výdavkov spojených s podnikaním si živnostník môže uplatniť do daňových výdavkov 60 % z príjmov (max. do výšky 20 000 €/ročne, neexistuje mesačná suma) plus zaplatené poistné do Sociálnej poisťovne a zaplatené preddavky do zdravotnej poisťovne. To znamená, že živnostník s príjmami 33 333,34 € si môže uplatniť maximálnu sumu paušálnych výdavkov do 20 000 €, plus zaplatené poistné. Toto je veľmi výhodné predovšetkým pre povolania, ktoré vykonávajú duševnú činnosť a na svoje podnikanie nevynakladajú vysoké výdavky, napríklad programátori, grafici, rôzni poradcovia, účtovníci, prekladatelia a tlmočníci, herci, spisovatelia a pod.

Živnostník si môže uplatniť nezdaniteľné časti základu dane. V roku 2018 je základná suma nezdaniteľnej časti na daňovníka 3 830,02 €. Za splnenia určitých podmienok je možné uplatniť si aj nezdaniteľnú časť na manželku. Ak má živnostník vyživované deti (napr. navštevujúce základnú školu, strednú školu, univerzitu), môže si uplatniť daňový bonus, ktorý je v roku 2018 mesačne 21,56 €.

> Príklad na výpočet dane u živnostníka v roku 2018

Marek dosiahne za rok 2018 základ dane (rozdiel príjmov a výdavkov) vo výške 10 000 €. Má jedno dieťa, ktoré navštevuje strednú školu.

V daňovom priznaní si základ dane zníži o nezdaniteľnú časť na daňovníka 3 830,02 €. Zdaniteľný základ dane bude mať vo výške 6 169,98 €. Táto suma je nižšia ako 35 268,06 €, tak pri výpočte dane sa použije len sadzba 19 %. Daň z príjmov bude vo výške 1 172,29 €.

Má nárok na daňový bonus v ročnej výške 258,72 €, ktorý odpočíta od vypočítanej dane z príjmov. Daň na úhradu daňovému úradu bude vo výške 913,57 €.

 

B. Zdaňovanie príjmov v s.r.o. v roku 2018

Sadzba dane z príjmov s.r.o. je 21 %, a to bez ohľadu na výšku zdaniteľného základu dane. Daň z dividend vyplatených fyzickej osobe (rezidentovi SR) je vo výške 7 %.

S.r.o. môže uplatniť len skutočné náklady (nikdy nie paušálne) a musí viesť podvojné účtovníctvo, ktoré je administratívne náročnejšie. Vedenie podvojného účtovníctva v praxi znamená, že si spravidla môžete uplatniť v daňových výdavkoch aj náklady, ktoré v zdaňovacom období ešte neboli zaplatené. Na druhej strane sa zdaňujú aj výnosy, ktoré ešte neboli inkasované. To môže viesť k situácii, že daňovník musí zaplatiť daň z príjmov z výnosov, ktoré nemá reálne k dispozícii. Napríklad, vystavená faktúra na konci roka za služby za december spadá v podvojnom účtovníctve do výnosov decembra (a v danom roku sa zdaní), hoci reálne k inkasu dôjde až v novom roku, príp. aj oveľa neskôr. U živnostníka sa vždy zdaňujú len príjmy, ktoré má skutočne uhradené. V prípade s.r.o. nie je možné využiť nezdaniteľné položky, ktoré by znižovali základ dane, ani daňový bonus.

Označenie, ktoré sa používa pre pripočítateľné a odpočítateľné položky, má iný význam. Pri s.r.o. sa rozlišuje účtovný zisk (strata) a daňový zisk (strata). Je to napríklad preto, že nie všetky účtovné náklady sú aj daňovo uznané a zohľadnia sa pri výpočte dane. Niektoré si podnikateľ môže odpočítať z daní až po zaplatení, iné nikdy. Preto sa vo väčšine prípadov účtovný zisk (strata) nerovná daňovému zisku (strate) a môžu nastať aj prípady, kedy v účtovníctve vznikne účtovná strata, ale na daňové účely vznikne daňový „zisk“. Účtovníctvo treba pri vyčíslení dane chápať a používať ako pomôcku. Preto je potrebné mať kvalitne vedené účtovníctvo, aby vyčíslenie základu dane prebehlo bez problémov.

> Príklad na výpočet dane v s.r.o. v roku 2018

S.r.o., ktorej konateľ a spoločník je Marek, dosiahne za rok 2018 základ dane (po úprave účtovného zisku o pripočítateľné a odpočítateľné položky) vo výške 10 000 €. Má jedno dieťa, ktoré navštevuje strednú školu.

V daňovom priznaní si s.r.o. základ dane nemôže znížiť o nezdaniteľné časti. Daň z príjmov bude 21 % zo základu dane, t. j. vo výške 2 100 €.

Daň si s.r.o. nemôže znížiť o daňový bonus. Suma 2 100 € je daň na úhradu daňovému úradu. Ak by sa však v s.r.o. aj zamestnal alebo vykonával funkciu konateľa (a mal teda aj príjmy ako fyzická osoba), tak si môže uplatniť aj daňové zvýhodnenia ako napr. nezdaniteľné časti či daňový bonus. Zároveň však z týchto príjmov platí ďalšie odvody a daň. Prípadne si môže vyplatiť zo zisku po zdanení dividendu, ktorá bude zdanená sadzbou 7 %.

 

Odvody poistného do zdravotnej a Sociálnej poisťovne v živnosti a v s.r.o. v roku 2018

 A. Odvody živnostníka v roku 2018

Odvody poistného do zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne sa týkajú hlavne živnostníkov. Ak začne živnostník podnikať (a nie je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu, napr. študent), hneď si začne platiť preddavky na zdravotné poistenie. Tie sú pre rok 2018 v minimálnej výške 63,84 €. Ak ide o osobu so zdravotným postihnutím, tak polovicu a teda vo výške 31,92 €. Mesačné odvody sú splatné vždy do 8 dní po skončení kalendárneho mesiaca. Je dôležité upozorniť, že po skončení roka sa tieto preddavky porovnajú so sumou poistného, ktorá vyšla na základe dosiahnutého základu dane a živnostníkovi tak môže vyjsť nedoplatok.

Platenie odvodov do Sociálnej poisťovne sa netýka začínajúceho živnostníka hneď. Odvody do Sociálnej poisťovne sa platia vždy od 1. júla alebo 1. októbra kalendárneho roka do 30. júna alebo 30. septembra nasledujúceho kalendárneho roka. Posunutie lehoty na neskorší termín závisí od skutočnosti, či živnostník podával odklad daňového priznania.

Pre vznik povinnosti platiť odvody do Sociálnej poisťovne je rozhodujúca suma príjmov (bez odpočítania výdavkov), ktoré živnostník zarobí v predchádzajúcom kalendárnom roku. Pre vznik povinnosti platiť poistné v roku 2018 je rozhodujúca výška príjmov za rok 2017. Ak príjmy za rok 2017 živnostníka presiahli sumu 5 472 €, tak musí platiť mesačné odvody do Sociálnej poisťovne od 1.7.2018 (resp. 1.10.2018, ak mal odložené daňové priznanie). V roku 2019 bude hranica príjmov za rok 2018 pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne vyššia, vo výške 5 724 € (odvíja sa od výšky priemernej mesačnej mzdy za rok 2017, ktorá bola 954 €). Ak ju živnostník presiahne, musí platiť mesačné odvody do Sociálnej poisťovne aj ďalší rok.

Do Sociálnej poisťovne sa platia len mesačné odvody. Ročné zúčtovanie zaplatených mesačných odvodov na základe daňového priznania sa (zatiaľ) nevykonáva. Zaplatené mesačné odvody na Sociálne poistenie sa považujú zaplatením za vysporiadané.

Aj na účely sociálneho poistenia sú určené minimálne mesačné odvody. Pre rok 2018 sú vo výške 151,16 €. Odvody do Sociálnej poisťovne sú limitované aj maximálnou sumou, a to vo výške 2 116,29 € mesačne pre rok 2018. V prípade odvodov do Sociálnej poisťovne nie je rozhodujúce, či je živnostník súčasne študentom alebo zamestnancom. Ak v predošlom roku prekročil stanovenú hranicu príjmov, musí platiť odvody najmenej v minimálnej výške.

 

B. Odvody pri podnikaní formou s.r.o. v roku 2018

S.r.o. odvody platí len v prípade, ak má zamestnancov (spoločník či konateľ môže byť zároveň zamestnancom), alebo si konateľ vypláca odmenu za výkon funkcie (v takom prípade ide taktiež o príjem zo závislej činnosti a podlieha dani z príjmov aj odvodom). Mzda zamestnanca a odmena za výkon funkcie konateľa sú však relatívne vysoko zaťažené daňami a odvodmi na zdravotné a sociálne poistenie.

Ak sa majiteľ s.r.o. zamestná vo vlastnej firme, tak zaplatí ako:

  • zamestnanec daň (19 %, resp. 25 %) a odvody na zdravotné (4 %) a sociálne poistenie (9,4 %),
  • zamestnávateľ (s.r.o.) odvody na zdravotné (10 %) a sociálne poistenie (24,95 %).

Ak bude majiteľ s.r.o. poberať odmenu za výkon funkcie konateľa, tak zaplatí ako

  • konateľ daň (19 %, resp. 25 %) a odvody na zdravotné (4 %) a sociálne poistenie (9,4 %),
  • zamestnávateľ (s.r.o.) odvody na zdravotné (10 %) a sociálne poistenie (24,15 %).

Zamestnanec a konateľ si môže uplatniť nezdaniteľné časti základu dane a daňový bonus. Odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie (ak sú splnené podmienky) si môže uplatniť zamestnanec v pracovnom pomere. Uplatnením rôznych zvýhodnení sa daňovo-odvodové zaťaženie zamestnanca, resp. konateľa v určitej miere zníži.

Pre s.r.o. je mzda, odmena za výkon funkcie konateľa a zaplatené odvody zamestnávateľa na zdravotné a sociálne poistenie daňovým nákladom, a teda znižujú následne firemnú daň z príjmov.

Konateľovi alebo spoločníkovi s.r.o. môže byť vyplatený podiel na zisku – dividenda. Dividendu je možné vyplatiť po skončení účtovného obdobia, po zostavení účtovnej závierky, jej schválení a schválení rozdelenia zisku. Napríklad dividendy za rok 2018 sa začnú vyplácať približne v marci roku 2019.

Podiel na zisku od roku 2017 podlieha zdaneniu zrážkovou daňou pri výplate. Sadzba zrážkovej dane je 7 % a daň sa vypočíta z celej výšky podielu na zisku určeného na vyplatenie. S.r.o. zníži pred vyplatením podiel na zisku o zrazenú daň a spoločníkovi alebo konateľovi vyplatí už zdanený podiel na zisku (93 % z podielu na zisku určeného na rozdelenie).

 

Aké ďalšie kritériá zvažovať pri voľbe medzi živnosťou a s.r.o. v roku 2018?

Pri porovnávaní živnosti a s.r.o. je potrebné brať do úvahy aj ďalšie skutočnosti. Pozrite si ich prehľad v nasledujúcej tabuľke.

 
KRITÉRIUM ŽIVNOSŤ S.R.O.
Vznik podnikania – trvanie Približne 3 dni. Približne 10 – 20 dní.
Vznik podnikania – cena Výška poplatku, za každý predmet podnikania, ktorý je voľnou živnosťou, je 5 € (0 € pri online založení), remeselnou živnosťou, je 15 € (7,50 € pri online založení), viazanou živnosťou, je 15 € (7,50 € pri online založení). Poplatky za predmety podnikania sú rovnaké ako v prípade živnosti. Poplatok za návrh na zápis s.r.o. do obchodného registra je 300 €, resp. 150 € pri online založení.
Ručenie (riziko) Ručí celým obchodným majetkom, ako aj osobným majetkom. Platí to aj v prípade, ak je majetok zahrnutý do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). S.r.o. ručí celým svojím majetkom. Spoločník ručí za záväzky s.r.o. svojím osobným majetkom, resp. majetkom v BSM len do výšky nesplateného vkladu do základného imania zapísaného v obchodnom registry.
Vedenie účtovníctva Nie je potrebné – na výber paušálne výdavky; pri skutočných výdavkoch na výber daňová evidencia alebo účtovníctvo. Povinnosť viesť podvojné účtovníctvo.
Informácie o podnikaní (z účtovnej závierky) Neverejné. Verejne dostupné na internete.
Ukončenie podnikania Možnosť ukončiť alebo prerušiť – administratívne nenáročné. Možnosť len ukončiť – likvidácia je spravidla náročný process.

 

Zdroj: www.podnikajte.sk