Platby v hotovosti u podnikateľov 2018

Platby v hotovosti u podnikateľov 2018

By |2018-10-15T11:59:41+01:00október 15th, 2018|Dane a účtovníctvo, Podnikanie|0 Comments

Platby v hotovosti u podnikateľov v roku 2018

Do akej sumy môže podnikateľ vykonať platbu v hotovosti v roku 2018? Aká je maximálna výška platby v hotovosti? Kedy je povinný evidovať tržbu v hotovosti prostredníctvom registračnej pokladnice v roku 2018? Prinášame vám prehľad obmedzenia platieb v hotovosti, ako aj zmeny, ktoré čakajú podnikateľov, ktorí používajú registračnú pokladnicu.

 

S platbami v hotovosti súvisí aj používanie registračnej pokladnice. V článku nájdete aj to, kto má povinnosť evidovať prijatie hotovosti prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice a aké zmeny v tejto oblasti čakajú podnikateľov. Platby v hotovosti upravuje zákon č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len „zákon o obmedzení platieb v hotovosti“), ktorý je účinný od 01.01.2013 a je bez zmeny účinný aj v roku 2018.

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti ustanovuje tieto limity pre platby v hotovosti:

 • limit pre platbu v hotovosti do sumy 15 000 Eur: ak ide o platbu medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi,
 • limit pre platbu v hotovosti do sumy 5 000 Eur (t.j. nie viac ako 4999,99 Eur): ak je odovzdávajúcim alebo preberajúcim právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť.

Poznámka: Platby, ktoré sú v hodnote vyššej ako je zákonom stanovený limit, možno vykonať len bezhotovostne. Je potrebné upozorniť aj na to, že platba vykonaná za dodanie tovaru na dobierku a platba kreditnou kartou sa na účely zákona o obmedzení platieb v hotovosti nepovažuje za platbu v hotovosti.

Tento limit pre platby hotovosti je stanovený na všetky platby bez ohľadu na ich právny dôvod (napr. aj na predaj tovaru, na platby pôžičiek, či platby záloh a pod.). Existujú však aj výnimky, ktoré môžu presiahnuť stanovený limit a ktoré sú definované v zákone.

Ako môžeme definovať platbu v hotovosti podľa zákona o obmedzení platieb v hotovosti?

Platba v hotovosti je odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro alebo bankoviek alebo mincí v hotovosti v inej mene odovzdávajúcim a prijatie uvedenej hotovosti príjemcom. Ak je vykonaná platba v hotovosti v inej mene ako je euro, hodnotou platby v hotovosti je nominálna hodnota bankoviek a mincí prepočítaná na eurá, a to referenčným výmenným kurzom, ktorý určuje a vyhlasuje Európska centrálna banka alebo Národná banka Slovenska a ktorý je platný v deň predchádzajúci dňu platby v hotovosti. Ak je platba v hotovosti rozdelená na niekoľko samostatných platieb, ktoré vyplývajú z jedného právneho vzťahu, tak hodnotou platby v hotovosti je súčet hodnôt týchto platieb.

Na ktoré platby v hotovosti sa nevzťahuje zákon o obmedzení platieb v hotovosti?

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti sa nevzťahuje na platby v hotovosti odovzdané alebo prijaté (t. j. môžu byť vykonané aj nad limit 5 000 Eur, resp. 15 000 Eur), a to:

 • pri poskytovaní platobných služieb, poštových služieb a poštového platobného styku,
 • pri prevádzkovaní zmenárenskej činnosti,
 • pri spracovávaní bankoviek a mincí,
 • pri preprave bankoviek a mincí,
 • pri predaji alebo výmene bankoviek alebo mincí vrátane výmeny slovenských korún za eurá v hotovosti Národnou bankou Slovenska,
 • pri správe daní, a iné.

Príklady na platby v hotovosti do limitu a nad limit v zmysle zákona o obmedzení platieb v hotovosti

Príklad č. 1: Podnikateľ dostane od dodávateľa faktúru za nákup služieb v hodnote 4 500 Eur. Táto faktúra môže byť uhradená v hotovosti, nakoľko limit pre platbu v hotovosti je pre podnikateľov až nad hodnotu 5 000 Eur.

Príklad č. 2: Podnikateľ dostane od dodávateľa faktúru za nákup tovaru v hodnote 6 000 Eur a chce ju uhradiť v dvoch splátkach po 3 000 Eur. Napriek tomu, že hodnota 1 splátky nepresahuje limit 5 000 Eur, hodnota platby v hotovosti spolu za faktúru je 6 000 Eur, t.j. nad limit a nemôže byť uhradená v hotovosti.

Príklad č. 3: Podnikateľ uzatvoril nájomnú zmluvu na prenájom nebytového priestoru s fyzickou osobou – nepodnikateľom na jeden kalendárny rok. Mesačné nájomné je dohodnuté v nájomnej zmluve vo výške 800 Eur. Nakoľko všetky platby nájomného vyplývajú z jedného právneho vzťahu (uzatvorenej nájomnej zmluvy), hodnota platby v hotovosti je tak súčet zaplateného nájomného za obdobie jedného roka, t.j. 9 600 Eur (800 Eur x 12 mesiacov). Mesačné platby nájomného tak nemôžu byť uhrádzané v hotovosti, aj keď mesačná výška nájomného nepresahuje limit 5 000 Eur.

Príklad č. 4: Podnikateľ si objednal opravu výrobnej linky. Na základe ponuky mu bola vypočítaná cena opravy 4 600 Eur, na základe toho zaplatil podnikateľ zálohu (preddavok) vo výške 1 000 Eur. Pri oprave výrobnej linky zistili aj ďalšie chyby a preto museli cenu práce navýšiť. Cena opravy výrobnej linky tak bola vyfakturovaná v hodnote 5 500 Eur. Napriek tomu, že po odpočítaní zálohy, je hodnota opravy 4 500 Eur, nemôže byť takáto faktúra za opravu uhradená v hotovosti a tým, že bola záloha uhradená v hotovosti, podnikateľ porušil zákon o obmedzení platieb v hotovosti.

Príklad č. 5: Podnikateľ dostane od dodávateľa faktúru za tovar v hodnote 8 000 Eur. V zmluve bola dohodnutá úhrada vkladom hotovosti na bankový účet dodávateľa. Podnikateľ môže vykonať platbu v hotovosti, nakoľko ide o platbu v rámci platobného styku, na ktorú sa limit nevzťahuje.

 

Vzťahuje sa zákon o obmedzení platieb v hotovosti aj na platby v hotovosti v zahraničí?

V prípade, že platby v hotovosti uskutočnené v zahraničí súvisia s plnením uskutočneným na území SR a odovzdávajúci alebo príjemca platby v hotovosti má v SR trvalý pobyt, prechodný pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania, zákon o obmedzení platieb v hotovosti sa na takéto platby vzťahuje. Platí, že ak dôjde k plneniu na území SR, na slovenského podnikateľa sa vždy vzťahuje zákaz platby v hotovosti.

 

Aké sankcie hrozia podnikateľovi v prípade porušenia zákazu platby v hotovosti?

Podnikateľovi (fyzickej alebo právnickej osobe), ktorá:

 • ako odovzdávajúci poruší zákaz odovzdať platbu v hotovosti, alebo
 • ako príjemca poruší zákaz prijať platbu v hotovosti

hrozí pokuta vo výške do 150 000 Eur.

Poznámka: Fyzickej osobe – nepodnikateľovi hrozí pokuta do výšky 10 000 Eur.

 

Platby v hotovosti z hľadiska zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Používanie registračnej pokladnice, či už elektronickej alebo virtuálnej upravuje zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ERP“).

Registračnú pokladnicu v roku 2018 musí používať ten podnikateľ, ktorý súčasne spĺňa tieto tri podmienky:

 1. vykonáva podnikateľskú činnosť,
 2. prijíma tržbu v hotovosti na predajnom mieste,
 3. predáva tovar alebo poskytuje zákonom vymedzenú službu.

Ak podnikateľ nespĺňa čo i len jednu z vyššie uvedených podmienok, nie je povinný používať registračnú pokladnicu. Podnikateľ si môže vybrať, či pri predaji tovaru alebo pri poskytovaní vymedzených služieb uvedených v prílohe č. 1 zákona o ERP (ide napr. o služby ako je taxislužba, reštauračné činnosti, dodávka jedál, oprava a údržba motorových vozidiel) bude používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu.

 

Ako môžeme definovať platbu (tržbu) v hotovosti podľa zákona o ERP?

Jednou z podmienok, ktorú musí podnikateľ splniť pri povinnosti používať registračnú pokladnicu je prijímať tržbu v hotovosti na predajnom mieste. Tržbou prijatou v hotovosti na predajnom mieste sa pritom podľa zákona o ERP rozumie platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť. Za prijatú tržbu sa považuje aj platba prijatá ako preddavok.

Platobným prostriedkom nahrádzajúcim hotovosť sú najmä:

 • elektronické platobné prostriedky (napr. platba platobnou kartou),
 • poukážky na nákup tovaru alebo poskytnutie služby (napr. platba stravovacími poukážkami).

Poznámka: Pre účely zákona o obmedzení platieb v hotovosti sa platba platobnou kartou nepovažuje za platbu v hotovosti, pre účely zákona o používaní ERP áno.

 

Ministerstvo financií SR plánuje v boji proti daňovým podvodom od roku 2019 zaviesť on-line napojenie elektronických registračných pokladníc na centrálnu databázu Finančnej správy (tzv. systém e-kasa). Tento návrh zákona by sa mal vzťahovať na všetky podnikateľské subjekty, ktoré sú povinné evidovať prijaté tržby z predaja tovaru alebo vymedzených služieb v registračnej pokladnici. Novela zákona sa však dotkne aj podnikateľských subjektov, ktoré pokladnice vyrábajú, predávajú alebo distribuujú. V súčasnosti je návrh zákona o používaní ERP na rokovaní vlády SR. On-line prepojenie registračných pokladníc na centrálnu databázu Finančnej správy by malo v prípade schválenia novely zákona prebehnúť v 2 etapách:

 1. etapa so začiatkom od 01.04.2019: bude sa týkať sektoru HORECA (hotelové a reštauračné služby) a čerpacie stanice,
 2. etapa so začiatkom od 01.07.2019: bude sa týkať všetkých podnikateľských subjektov.

 

Platby v hotovosti z hľadiska zákona o dani z pridanej hodnoty

Podľa § 74 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) je doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou zjednodušenou faktúrou, pričom platiteľ dane má nárok na odpočet DPH z pokladničného dokladu, ak:

 • cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 Eur, alebo
 • cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako 1 600 Eur.

Z uvedeného vyplýva, že napriek tomu, že podnikateľ môže vykonávať platby v hotovosti do limitu 5 000 Eur, ale z hľadiska zákona o DPH podnikateľ (platiteľ DPH) ako príjemca tovaru alebo služby si nemôže odpočítať DPH z dokladu z registračnej pokladnice, ak bude platiť v hotovosti a cena tovaru alebo služby bude viac ako 1 000 Eur (resp. 1600 Eur pri platbe platobnou kartou). Nad uvedený limit je potrebné vyhotoviť faktúru (s identifikačnými údajmi odberateľa), ktorú je možné do výšky 5 000 Eur uhradiť v hotovosti. Predávajúci (dodávateľ) vystaví doklad z elektronickej registračnej pokladnice o inkase faktúry v hotovosti (ak má povinnosť používať ERP).

Zdroj: www.podnikajte.sk