Všeobecné obchodné podmienky2019-10-07T21:05:07+01:00

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné podmienky poskytovania služieb (ďalej len „VOP “) spoločnosti CORPORATE ADVISORY GROUP, s.r.o., IČO: 50 152 114, DIČ: 2120204735, so sídlom Sekurisova 11, 841 01 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 109246/B.

Článok I

Úvodné ustanovenia 

 1. Spoločnosť CORPORATE ADVISORY GROUP, s.r.o., IČO: 50 152 114, DIČ: 2120204735, so sídlom Sekurisova 11, 841 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 109246/B (ďalej len „Poskytovateľ“), je Poskytovateľom služieb/služby alebo produktu v oblasti zakladania, predaja a správy obchodných spoločností a ďalších súvisiacich služieb (ďalej len jednotlivo „Služba“ alebo spolu len „Služby“) prostredníctvom internetovej stránky robimebiznis.sk a/alebo corporate.sk.
 2. VOP sú účinné dňom ich zverejnenia na internetovej stránke robimebiznis.sk, a/alebo corporate.sk.
 3. Predmetom VOP je úprava vzájomných práv a povinností Poskytovateľa a Objednávateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.
 4. Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na poskytovanie tých Služieb Objednávateľom, ktoré sú v nich uvedené a spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentmi a ústnymi dojednaniami, uzatvorenými medzi Poskytovateľom a Objednávateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb, vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.
 5. Pojmy a výrazy definované alebo použité v týchto VOP sa použijú a majú zhodný význam vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, týkajúcich sa Služieb, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak.
 6. Vyplneným a odoslaným formulárom za objednanú Službu Objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP.

Článok II

Definícia pojmov 

 1. Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti zakladania, predaja a správy obchodných spoločností a ďalších súvisiacich služieb (ďalej len „Zmluva“) je štandardizovaná Zmluva, na základe ktorej si Objednávateľ objednáva Služby Poskytovateľa. Za Zmluvu sa považuje aj vyplnený a odoslaný formulár označený ako Objednávka.
 2. Zmluva o poskytovaní individuálnych služieb alebo iná Zmluva sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Objednávateľom alebo Objednávateľom osobitne v písomnej forme na dodanie diela alebo poskytnutie služby na základe individuálnych požiadaviek Objednávateľa, a to najmä v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje Zmluva o poskytovaní služieb zakladania, predaja a správy obchodných spoločností a ďalších súvisiacich služieb. Na zmluvný vzťah, založený takouto zmluvou, sa primerane použijú ustanovenia týchto VOP, ak sa zmluvné strany výslovne písomne nedohodli inak. Pokiaľ sa v týchto VOP uvádza pojem „Zmluva“, myslí sa tým i Zmluva, uzatvorená podľa tohto bodu VOP.
 3. Individuálne dojednanie je osobitná dohoda o kvalitatívnych alebo kvantitatívnych parametroch poskytovania Služby a sankciách za ich nedodržanie; na uzatvorenie takéhoto dojednania nie je zo strany Objednávateľa právny nárok. Individuálne dojednanie sa dňom jeho uzatvorenia stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ku ktorej sa uzatvára, ako jeho príloha alebo dodatok.
 4. Poskytovateľom je Spoločnosť CORPORATE ADVISORY GROUP, s.r.o., IČO: 50 152 114, so sídlom Sekurisova 11, 841 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 109246/B.
 5. Objednávateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom na základe Zmluvy (Objednávky). Objednávateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je spotrebiteľom.
 6. Spotrebiteľom sa rozumie Objednávateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva poskytované Služby pre osobnú potrebu alebo podniku.
 7. Cena Služby (Služieb) je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena zmluvná a tvorí ju súčet cien všetkých jednotlivých úkonov poskytovaných v rámci Služby. Cena poskytovanej Služby je uvedená v Cenníku. Poskytovateľ môže na základe svojho rozhodnutia a za vopred stanovených a zverejnených podmienok poskytnúť časť Služby alebo Službu ako celok Objednávateľovi, spĺňajúcemu tieto stanovené podmienky, bezplatne. K cene nie je účtovaná príslušná sadzba dane z pridanej hodnoty podľa zákonných ustanovení, platných v čase poskytnutia Služby, nakoľko Poskytovateľ nie je platcom DPH.
 8. Cenník je zoznam Cien za jednotlivé Služby/Produkty poskytované Poskytovateľom, príplatky, bezplatné služby, spôsobu úhrady Ceny. Jednotlivé ceny v Cenníku sú vždy uvádzané bez DPH.  

Článok III

Uzavretie Zmluvy, Predmet Zmluvy

 1. Každý záujemca o Služby má právo na uzavretie zmluvy s Poskytovateľom za podmienok, ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito VOP.
 2. Zmluva môže byť uzatvorená vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa, e-mailom alebo písomne. Zmluva uzatvorená vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa nadobúda účinnosť až zaplatením prvej splátky ceny Služby na základe preddavkovej faktúry vystavenej Poskytovateľom. Poskytovateľ je viazaný svojou ponukou vrátane Ceny do uplynutia lehoty splatnosti preddavkovej faktúry.
 3. Predmetom Zmluvy na strane Objednávateľa je jeho záväzok zaplatiť Cenu za objednané Služby, uplatňovať práva a dodržiavať povinnosti podľa Zmluvy a týchto VOP.
 4. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú VOP a Cenník, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke robimebiznis.sk a/alebo corporate.sk.

  Článok IV

Odstúpenie od zmluvy 

 1. Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený od Zmluvy odstúpiť do siedmich pracovných dní odo dňa jej uzavretia. Objednávateľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa Služba začala plniť s jeho súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy.
 2. Odstúpením Objednávateľa od zmluvy podľa bodu 1 týchto VOP sa Zmluva od začiatku zrušuje. Poskytovateľ je povinný nepokračovať v poskytovaní Služby a vrátiť Objednávateľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za službu alebo preddavok, ktorý Objednávateľ uhradil vrátane nákladov, ktoré Objednávateľ vynaložil v súvislosti s objednaním Služby.

 Článok V

Služby 

 1. Ku dňu vydania týchto VOP poskytovateľ poskytuje najmä, ale nie výlučne, nasledovné služby:
  1. Založenie obchodnej spoločnosti. Za podmienok stanovených zmluvou uskutoční Poskytovateľ úkony smerujúce k založeniu a vzniku obchodnej spoločnosti alebo inej osoby dostupnej v rámci ponúkaných služieb na internetovom portáli (ďalej len „obchodná spoločnosť“), vrátane spracovania dokumentov potrebných pre založenie a vznik obchodnej spoločnosti, poskytnutia súvisiacich a nevyhnutných konzultácií, obstarania príslušných verejno-právnych oprávnení a zápisu firmy do príslušného registra, ak je na takéto obstaranie a zápis od Objednávateľa alebo príslušnej osoby splnomocnený. Konzultačné služby nie sú právnym poradenstvom. Poskytnutie služby je skončené dňom zápisu obchodnej spoločnosti v príslušnom registrovom súde Slovenskej republiky alebo dňom konečného odmietnutia registrácie obchodnej spoločnosti.
  2. Založenie obchodnej spoločnosti– iba dokumenty. Za podmienok stanovených zmluvou spracuje a odošle Poskytovateľ Objednávateľovi dokumenty potrebné pre založenie obchodnej spoločnosti, vrátane poskytnutia súvisiacich a nevyhnutných konzultácií. Konzultačné služby nie sú právnym poradenstvom. Poskytnutie služby je skončené dňom odoslania dokumentov Objednávateľovi.
  3. Zmeny v obchodnej spoločnosti. Za podmienok stanovených zmluvou uskutoční Poskytovateľ úkony smerujúce k registrácii tzv. korporátnych zmien v obchodnej spoločnosti, podľa požiadaviek Objednávateľa a na podklade ním uvedených informácii, vrátane spracovania dokumentov potrebných pre uskutočnenie a registráciu zmien obchodnej spoločnosti, poskytnutia súvisiacich a nevyhnutných konzultácií, obstarania príslušných verejno-právnych oprávnení a registrácie zmien v obchodnej spoločnosti do príslušného registra, ak je na takéto obstaranie a registráciu od Objednávateľa alebo príslušnej osoby splnomocnený. Konzultačné služby nie sú právnym poradenstvom. Poskytnutie služby je skončené dňom registrácie zmien v obchodnej spoločnosti v príslušnom registri alebo dňom konečného odmietnutia takejto registrácie.
  4. Predaj obchodnej spoločnosti. Za podmienok stanovených zmluvou uskutoční Poskytovateľ úkony smerujúce k prevodu obchodného podielu v už zaregistrovanej obchodnej spoločnosti, vrátane zmeny sídla obchodnej spoločnosti, konateľa, prípadne obchodného mena obchodnej spoločnosti, a to podľa požiadaviek Objednávateľa a na podklade ním uvedených informácii. Súčasťou je spracovanie dokumentov potrebných pre uskutočnenie a registráciu zmien v obchodnej spoločnosti, poskytnutia súvisiacich a nevyhnutných konzultácií a registrácie zmien v obchodnej spoločnosti do príslušného registra, ak je na takúto registráciu od Objednávateľa splnomocnený. Konzultačné služby nie sú právnym poradenstvom. Súčasťou služby môže byť aj sprostredkovanie predaja obchodnej spoločnosti. Poskytnutie služby je skončené dňom registrácie zmien v obchodnej spoločnosti v príslušnom registri alebo dňom konečného odmietnutia takejto registrácie.
  5. Ďalšie služby, ktoré Poskytovateľ poskytuje sú uvedené na internetovom portáli.

Článok VI

Čas dodania služby 

 1. Všeobecná dodacia lehota objednanej služby je 10 pracovných dní, pokiaľ nie je na internetovej stránke uvedené inak. Táto lehota začína plynúť dňom doručenia kompletných a správnych informácií, údajov a platných a podpísaných dokumentov (listín) zo strany Objednávateľa Poskytovateľovi potrebných pre poskytnutie služby.
 2. Dodacia lehota nie je pre Poskytovateľa záväzná pokiaľ príde k nedodržaniu zákonnej lehoty zo strany príslušných štátnych úradov a/alebo pokiaľ bude proces predĺžený na základe úkonu/ov príslušných štátnych úradov a/alebo pokiaľ nastanú neočakávané právne alebo faktické skutočnosti, ktoré Poskytovateľ nemohol vopred ovplyvniť (napr. chybne vydaný živnostenský list, chybne prepísaná adresa sídla do výpisu z obchodného registra, chýbajúci podpis na živnostenskom liste, bezdôvodne zamietnutie návrhu na zápis do obchodného registra a pod.), alebo pokiaľ dôjde k omeškaniu prípadne pochybeniu na strane Objednávateľa.
 3. Dodacia lehota sa predlžuje o dobu, po ktorú je Objednávateľ v omeškaní s poskytnutím súčinnosti a/alebo so splnením svojich povinností.
 4. Poskytovateľ si ďalej vyhradzuje právo predĺžiť termín dodania služby Objednávateľovi v závislosti od množstva prijatých objednávok tretích osôb v relevantnom období. O tejto skutočnosti je Poskytovateľ povinný Objednávateľa bezodkladne informovať. V prípade ak Objednávateľ nebude mať záujem na poskytnutí Služby v neskoršom termíne, je oprávnený jednostranne zrušiť Zmluvu. Povinnosť uhradiť odstupné sa na Objednávateľa v tomto prípade nevzťahuje. 

Článok VII

Zmena Služby 

 1. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Poskytovateľa o zmenu, rozšírenie alebo zúženie Služby, pokiaľ sa nejedná o jednorazovú Službu, ktorá už bola poskytnutá. Poskytovateľ je povinný jeho žiadosti neodkladne, najneskôr k začiatku ďalšieho zúčtovacieho obdobia vyhovieť, pokiaľ tomu nebránia závažné technické, technologické alebo právne prekážky a pokiaľ má Objednávateľ uhradené všetky peňažné záväzky voči Poskytovateľovi.
 2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia Zmluvy alebo Objednávky môžu byť vykonané novou Objednávkou prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa.
 3. Poskytovateľ je oprávnený vykonať jednostrannú zmenu VOP a Cenníka. Dohoda o zmene Cenníka a VOP sa považuje za platne uzavretú okamihom prvého využitia Služby za účinnosti zmeneného Cenníka Služby a VOP. Zmena VOP musí byť Objednávateľovi oznámená písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty. So zmenou Cenníka musí byť Objednávateľ oboznámený len v prípade zvýšenia Ceny, a to najneskôr pri vystavení faktúry na ďalšie zúčtovacie obdobie. Za riadne oznámenie zmeny VOP alebo Cenníka sa považuje tiež uverejnenie oznamu na viditeľnom mieste webovej stránky Poskytovateľa a súčasné zaslanie oznámenia o tejto zmene do e-mailovej schránky Objednávateľa, uvedenej pri uzatváraní Zmluvy. Zníženie Ceny sa môže oznámiť len uverejnením na webovej stránke Poskytovateľa.
 4. Zmena VOP alebo Cenníka sa považuje za oznámenú dňom doručenia písomného alebo elektronického oznámenia Objednávateľovi. V sporných prípadoch, pokiaľ nie je možné doručenie preukázať, považuje sa zmena za oznámenú dňom odoslania oznámenia o zmene VOP na poslednú známu adresu pobytu alebo sídla alebo na poslednú známu e-mailovú adresu, ktoré Objednávateľ uviedol v administrátorskom rozhraní Služby.
 5. V prípade, že Objednávateľ nesúhlasí so zmenou VOP alebo Cenníka Služby, má právo odstúpiť od Zmluvy, a to doručením písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy najneskôr do 1 mesiaca odo dňa oznámenia o zmene VOP alebo Cenníka. Právne účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy Poskytovateľovi. 

Článok VIII

Trvanie a zánik Zmluvy 

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak.
 2. Zmluva zaniká:
  1. uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, ak bola uzavretá na dobu určitú,
  2. písomnou dohodou zmluvných strán,
  3. odstúpením od Zmluvy,
  4. výpoveďou,
  5. zánikom Poskytovateľa alebo Objednávateľa bez právneho nástupcu.
 3. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade:
  1. zmien zmluvných podmienok podľa článok V., bod 5. VOP v lehote tam uvedenej,
  2. ak Poskytovateľ opakovane (najmenej trikrát) neodstráni reklamovanú vadu Služby v určenom čase.
 4. Poskytovateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, že:
  1. sa identifikačné údaje uvedené Objednávateľom v Zmluve alebo Objednávke preukážu ako nepravdivé; za uvedenie nepravdivých údajov sa nepovažuje, ak Objednávateľ opomenie oznámiť zmenu údajov Poskytovateľovi;
  2. Objednávateľ je insolventný, najmä ak je na jeho majetok podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, bol zamietnutý konkurz pre nedostatok majetku, ak bola na Objednávateľa uvalená nútená správa podľa osobitných predpisov alebo ak Objednávateľ vstúpil do likvidácie,
  3. Objednávateľ porušil, čo i len raz, niektorú z povinností uvedených podľa týchto VOP;
  4. Objednávateľ neuhradí Cenu ani v dodatočnej lehote, ktorú mu Poskytovateľ na jej úhradu poskytol,
  5. Objednávateľ pri využívaní Služby porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo porušuje práva tretích osôb.
 5. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane. To neplatí pri odstúpení Poskytovateľa od Zmluvy z dôvodu porušenia bodu 4. písm. c) až e) tohto článku VOP, kde sa na platnosť odstúpenia nevyžaduje písomná forma a postačuje oznámenie odstúpenia iným preukázateľným spôsobom (e-mail).
 6. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať Zmluvu, uzavretú na dobu neurčitú, z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpoveď Zmluvy môže byť písomná alebo zaslaná e-mailom a musí byť vždy doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 1-mesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po preukázateľnom doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
 7. Zmluva uzavretá na dobu určitú zaniká uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak. Zmluvu na dobu určitú nie je možné vypovedať.
 8. Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody zmluvných strán.
 9. Fikcia doručenia. Za účinné doručenie výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy sa považuje aj odmietnutie ich prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť určená, ako aj neúspešné doručenie výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy alebo oznámenú druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v týchto VOP, alebo nevyzdvihnutie si zásielky na pošte v ustanovených odberných lehotách. Za doručenie e-mailovej správy sa považuje aj prijatie potvrdenia o zobrazení na počítači druhej zmluvnej strany („Return Receipt – Displayed“) alebo uplynutím lehoty 7 dní odo dňa prijatia potvrdenia o doručení správy druhej zmluvnej strane do jej e-mailovej schránky („Return receipt-delivered“). V prípade pochybností o doručení prostredníctvom e-mailu sa za riadne doručenie považuje odoslanie na poslednú známu e-mailovú adresu zmluvnej strany, uvedenú v Zmluve (Objednávke) alebo v identifikačných údajoch administrátorského rozhrania Služby. 

Článok IX

Cena za Službu a platobné podmienky 

 1. Ceny za poskytovanú Službu sú účtované Objednávateľovi podľa platného Cenníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je uverejnený na webovej stránke Poskytovateľa. Poskytovateľ sa môže na základe vopred stanovených a zverejnených podmienok rozhodnúť, že určitému Objednávateľovi, ktorý spĺňa tieto podmienky, poskytne časť Služieb alebo všetky Služby po určité časové obdobie za zníženú cenu alebo bezplatne. Na bezplatné poskytnutie Služieb nemá žiaden Objednávateľ právny nárok.
 2. Poskytovateľ je oprávnený meniť výšku Ceny a pravidlá jej tvorby. Poskytovateľ je povinný oznámiť Objednávateľovi každé zvýšenie Ceny, a to v zmysle Článku V, bod 3 VOP písomne, e-mailom alebo uverejnením na web stránke Poskytovateľa podľa Článku V bodu 4 týchto VOP.
 3. Zúčtovacím obdobím je kalendárny mesiac, ak nie je dohodnuté alebo v Cenníku uvedené inak.
 4. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru s náležitosťami daňového dokladu a s rozpisom jednotlivých účtovaných úkonov.
 5. Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.
 6. Účastník je povinný uhradiť všetky platby za Službu bezhotovostným prevodom na účet Poskytovateľa, a to do dňa splatnosti uvedeného na faktúre, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak. Faktúra sa považuje za uhradenú v deň pripísania platby na účet Poskytovateľa, inak je Objednávateľ v omeškaní.
 7. Zmluvné úroky z omeškania s úhradou platieb za Službu je Poskytovateľ oprávnený účtovať Objednávateľovi vo výške 0,1 % z ceny Služby za každý začatý deň omeškania. 

Článok X

Uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady poskytnutej Služby – Reklamácia

 1. Objednávateľ je povinný upozorniť poskytovateľa emailom (info@corporate.sk) na nesúlad poskytovanej služby s tým, čo bolo predmetom jeho objednávky bezodkladne po tom, čo nesúlad zistí.
 2. V prípade, ak Objednávateľ nie je spokojný s poskytnutou službou, môže poskytovateľovi podať emailom (info@corporate.sk) alebo poštou na korešpondenčnú adresu poskytovateľa reklamáciu, v ktorej uvedie číslo objednávky a dôvod reklamácie. Reklamácie poskytovateľ vybavuje v pracovných dňoch od 8,00 hod do 16:00 hod a spravidla do piatich (5) pracovných dní odo dňa prijatia reklamácie.
 3. Okrem toho, Objednávateľ môže uviesť svoj názor poskytovateľovi prostredníctvom tzv. feedback dotazníku alebo feedback emailu, ktorý poskytovateľ zasiela spravidla po poskytnutí služby.
 4. V prípade ak vôbec nedošlo k registrácii firmy alebo zmien vo firme z dôvodu porušenia povinnosti na strane Poskytovateľa, zaväzuje sa Poskytovateľ vrátiť Objednávateľovi celú sumu, ktorú Objednávateľ Poskytovateľovi uhradil, vrátane súdneho poplatku a správneho poplatku. V prípadoch ak vôbec nedošlo k registrácii firmy alebo zmien vo firme z dôvodu porušenia povinnosti ako na strane Poskytovateľa tak aj na strane Objednávateľa, je Poskytovateľ povinný vrátiť Objednávateľovi sumu, ktorú Objednávateľ Poskytovateľovi uhradil, zníženú o zaplatený súdny poplatok a správny poplatok. V ostatných prípadoch nie je Poskytovateľ povinný vrátiť Objednávateľovi zaplatenú cenu služby.

Článok XI

Zhromažďovanie informácií o Objednávateľoch, Ochrana osobných údajov

 1. Poskytovateľ uchováva osobné údaje, poskytnuté Objednávateľom, výlučne za účelom dodania produktu, spracovania elektronickej objednávky, zúčtovania platieb, uplatnenie svojich zákonných nárokov zo Zmluvy, na povinnú archiváciu a na komunikáciu medzi zmluvnými stranami a štátnymi inštitúciami.
 2. Dovoľujeme si upozorniť Objednávateľov, že pre dodanie produktov je nevyhnutné spracovávať ich osobné údaje aj v rozsahu rodného čísla a mena-priezviska-rodného priezviska rodičov.
 3. Podmienky spracovania osobných údajov: online, v písomnej forme, vo forme papierových originálov a/alebo fotokópií, vo forme zálohovania a uchovávania dát v elektronickej podobe, scanov. Poskytovateľ uchováva a spracováva aj všeobecne použiteľný identifikátor (najmä rodné číslo) Objednávateľa.
 4. Objednávateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas na poskytovanie svojich osobných údajov zamestnancom a subPoskytovateľom Poskytovateľa, a to v rozsahu údajov, ktoré sú nevyhnutné na naplnenie účelu Objednávky.
 5. Poskytovateľ je zo zákona povinný sprístupňovať osobné údaje orgánom činným v trestnom konaní, daňovým úradom a iným štátnym inštitúciám.
 6. Poskytovateľ postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Objednaním produktu Objednávateľ potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Poskytovateľovi dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Poskytovateľa, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním štátnym orgánom za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.
 7. Objednávateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas podľa Článku IX, bodu 6 týchto VOP dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Objednávateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.
 8. Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak.
 9. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.
 10. Poskytovateľ nemá oprávnenie zasahovať do obsahu internetových prezentácií Objednávateľa, ani oprávnenie na monitorovanie alebo odkladanie elektronickej pošty Objednávateľa, s výnimkou vykonávania pravidelnej zálohovacej činnosti pre Objednávateľa na základe jeho Objednávky.
 11. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Objednávateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Objednávateľa pred ich stratou, poškodením alebo zničením. 

Článok XII

Voľba práva, riešenie sporov 

 1. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle uzavretej zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky bez ohľadu na právnu povahu zmluvných strán a ich domicil.
 2. Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, ktorý je podnikateľom a koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z, o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z,, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode).
 3. Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 108/2000 Z.z, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a Zákona o elektronickom obchode.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku akéhokoľvek sporu z právneho vzťahu vyplývajúceho zo zmluvy, ktorú medzi sebou uzatvorili a právnych vzťahov z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich, je každá zmluvná strana oprávnená domáhať sa svojich nárokov na všeobecnom súde Poskytovateľa v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.

Článok XIII

Zodpovednosť zmluvných strán 

 1. Zodpovednosť Poskytovateľa za obsah prenášaných informácií je upravená v § 6 Zákona o elektronickom obchode. 

Článok XIV

Komunikácia medzi zmluvnými stranami 

 1. Komunikácia medzi zmluvnými stranami prebieha v prvom rade v elektronickej forme (objednávky, žiadosti o zmeny, potvrdenie platby, zasielanie zálohových faktúr a podobne).
 2. Oznámenia týkajúce sa skutočností, na základe ktorých bude niektorá zo zmluvných strán uplatňovať akékoľvek právne nároky, musia byť urobené spôsobom ustanoveným v týchto VOP a preukázateľne oznámené alebo doručené druhej zmluvnej strane písomne. Bežné informatívne oznámenia je možné zmluvnej strane oznámiť aj ústne alebo telefonicky.
 3. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť z nesprávne alebo neaktuálne zadaných údajov (napr. nemožnosť doručenia zálohovej faktúry na nesprávne nastavenú kontaktnú e-mailovú adresu, prípadne neexistujúcu e-mailovú adresu). Kontaktná e-mailová adresa musí byť funkčná a pravidelne kontrolovaná Objednávateľom.
 4. Objednávateľ je povinný pri úhrade uvádzať správny variabilný symbol platby. V opačnom prípade Poskytovateľ nemusí službu poskytnúť vzhľadom na nemožnosť identifikácie platby. Poskytovateľ vráti neidentifikované platby na účet príkazcu, pokiaľ je protiúčet k dispozícii. V prípade že do 14 dní od úhrady nedôjde k označeniu faktúry v administrátorskom rozhraní Služby do stavu „ZAPLATENÉ“, Objednávateľ musí informovať Poskytovateľa o úhrade a poskytnúť informácie vedúce k úspešnej identifikácii platby (dátum úhrady, číslo účtu, banka príkazcu). 

Článok XV

Spoločné ustanovenia 

 1. Práva a povinnosti Objednávateľa a Poskytovateľa sa riadia Zmluvou (Objednávkou), týmito VOP a Cenníkom.
 2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, ibaže je v Zmluve uvedené inak. Objednávka nadobúda platnosť a účinnosť akceptáciou zo strany Poskytovateľa a zaplatením preddavkovej faktúry za Službu Objednávateľom. Za zaplatenie sa považuje pripísanie platby na účet Poskytovateľa.
 3. Oddeliteľnosť. Neplatnosť niektorého ustanovenia Zmluvy alebo VOP neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy alebo VOP, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby neplatné ustanovenia bez zbytočného omeškania nahradiť takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.
 4. Úplnosť Zmluvy. Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi oboma zmluvnými stranami v zmysle predmetu Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, prísľuby, oznámenia, prehlásenia alebo záruky, v písomnej i ústnej forme, ktoré sa týkajú tej istej Služby, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.
 5. Vzťah Zmluvy a VOP. V prípade, že zmluvné dojednania medzi zmluvnými stranami uvedené v Zmluve (Objednávke) sú v rozpore s ustanoveniami VOP, platia ustanovenia Zmluvy pred ustanoveniami VOP. Pokiaľ Objednávateľa Poskytovateľ uzatvoria písomnú Zmluvu, ich práva a povinnosti sa spravujú ustanoveniami týchto VOP len v rozsahu, ktorý v zmluve nie je upravený inak.
 6. Zmluvy sú archivované u Poskytovateľa v elektronickej forme a prístupné Objednávateľovi na základe jeho žiadosti.
 7. Orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj so sídlom Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava.

Článok XVI

Záverečné ustanovenia 

 1. Zmluva a tieto VOP sú vyhotovené a uzatvárané v slovenskom jazyku. V prípade, že sú podpísané i v cudzojazyčnom vyhotovení, je rozhodujúce toto slovenské znenie.
 2. Fyzická osoba, ktorá uzatvára Zmluvu v mene právnickej osoby ako Objednávateľa, zodpovedá osobne za všetky právne následky a spôsobenú škodu, pokiaľ nebola za Objednávateľa – právnickú osobu oprávnená konať alebo ak Obchodný zákonník, platný v Slovenskej republike neustanovuje inak.
 3. Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zápisu spoločnosti do OR SR t.j. dňa 24.02.2016.