Vymáhanie pohľadávok2019-10-07T21:05:14+01:00

Vymáhanie pohľadávok

Vymáhanie pohľadávok

 

Máte pohľadávku a chcete ju vymôcť? Chcete Vaše peniaze späť? Chcete podať žalobu, iniciovať konkurzné či reštrukturalizačné konanie alebo to dokonca riešiť pomocou podania trestného oznámenia?

 

Väčšina ľudí sa snaží vyhnúť súdom a veci riešiť takpovediac konštruktívne bez pomoci súdov. Každá takáto problematika sa však môže riešiť nielen na súde ale aj mimosúdnou cestou, čo je naším prvoradým zámerom. Cieľom mimosúdneho vymáhanie pohľadávok je čo v najkratšej dobe uspokojiť pohľadávku a vyhnúť sa veľakrát zbytočným súdnym sporom. V momente ako klient postúpi pohľadávku do našej správy, začína aktívna komunikácia s dlžníkmi, zasielanie výziev, osobné návštevy u dlžného subjektu či operatívne zisťovania v teréne. Počas celého procesu dbáme nielen na vymoženie pohľadávok klienta, ale zároveň na zachovanie dobrých obchodných vzťahov.

 • Sme odmeňovaní len z toho čo vymôžeme.

 • Výška našej odmeny je závislá len na hodnote reálne vymožených pohľadávok podľa vopred dohodnutej percentuálnej miery.

 • Spolupracujeme aj na základe individuálnych dohôd.

Naša spoločnosť zabezpečuje okrem iného aj zastupovanie klientov pri vymáhaní pohľadávok, spočívajúce najmä v:
 • Poradenstve a príprave dokumentácie v súvislosti so zabezpečením vymožiteľnosti pohľadávok klienta,

 • Komplexnej analýze nárokov klientov a ich vymožiteľnosti voči povinným subjektom,

 • Zastupovaní klienta  na základe splnomocnenia v mimosúdnom vymáhaní pohľadávok, ako aj v súdnom konaní vrátane exekučného konania, konkurzného a reštrukturalizačného konania,

 • Zastupovaní poškodených klientov voči zodpovedným osobám za škodu spôsobenú pri dopravných nehodách, zanedbaní zodpovednosti alebo zdravotnej starostlivosti.


Mimosúdne vymáhanie pohľadávok


Jedná sa o vymáhanie pohľadávok pred tým, ako sa podá žaloba na súde. V tomto štádiu sa kladie dôraz na spoluprácu s dlžníkom. Naša spoločnosť sa snaží dohodnúť čo najprijateľnejšie podmienky pre dlžníka, ako aj veriteľa na splatenie dlhu. Vychádzame vždy z finančných možností dlžníka.

 • Platíte len za výkon bez skrytých poplatkov

Platíte len z reálne vymožených finančných prostriedkov a to až po prevedení na váš účet. Neúčtujeme si žiadne zálohové ani spracovateľské poplatky a taktiež si neúčtujeme žiadne poplatky v prípade neúspešného inkasného konania.

 • Vysoká úspešnosť vďaka individuálnemu prístupu

Až 80% úspešnosť pri včasnom odovzdaní pohľadávky do našej správy. Vďaka individuálnemu prístupu a špeciálnemu know-how zredukujeme čas vymáhania až o 50% v porovnaní s bežným spôsobom vymáhania.

 • Bez problémov a námahy v súlade so zákonom SR

Pracujeme v zmysle zákona SR a v súlade s etickým kódexom a morálnymi zásadami. Náš tím špecializovaných odborníkov s dlhoročnou praxou sa postará o všetky povinnosti súvisiace s vymáhaním za Vás.


Súdne vymáhanie pohľadávok


Nastáva po neúspešnom pokuse o mimosúdne vymáhanie dlhu. V konaní pred súdom Vás bude zastupovať skúsený advokát ktorých máme zazmluvnených niekoľko, podľa regiónu kde sa spor bude pojednávať.

 • Analyzujeme efektivitu súdneho konania a pomôžeme Vám s rozhodovaním

V prípadoch zlyhania nástrojov mimosúdneho vymáhania Vám pomôžeme rozhodnúť sa na základe našich informácií, ktoré sme získali o dlžníkovi. Zistíte tak, či sa Vám oplatí vynaložiť náklady na súdne konanie.

 • Zabezpečíme prípravu žalobného návrhu a zastúpime Vás na pojednávaniach

V prípade, ak sa rozhodnete pre efektívne súdne vymáhanie naša spoločnosť zabezpečí urýchlené spracovanie a podanie návrhu a následné vydanie súdneho platobného rozkazu, prípadne kompletné právne zastúpenie na príslušnom súde.

 • Zastúpime Vás v exekučnom konaní alebo konkurznom konaní

Po ukončení súdneho konania je možné podľa želania klienta okamžite pokračovať aj v exekučnom konaní, s jeho kompletným zastupovaním aj v tomto konaní prostredníctvom celoslovenskej siete skúsených exekútorov.

PODVOD

Je konanie, ktorého sa dopustí ten subjekt alebo osoba, ktorá zneužije cudziu dôveru alebo nevedomosť k vlastnému neoprávnenému obohateniu, resp. niekoho úmyselne uvedie do omylu.

 

ŽALOBA

Je procesný úkon, ktorým sa naša spoločnosť resp. právny zástupca obracia na súd a žiada o ochranu porušených práv, prípadne uplatňuje iný návrh, ktorý má byť prejednaný v sporovom konaní. Žaloba vždy smeruje voči konkrétnej osobe, osobám alebo spoločnosti. Za podanie žaloby sa platí súdny poplatok.

 


Aké pohľadávky vymáhame

 • Vymáhame pohľadávky súkromných osôb, živnostníkov, obchodných spoločností ako i štátnych inštitúcií,

 • Vymáhame pohľadávky od dlžníkov na území celej SR,

 • Vymáhame pohľadávky, ktoré nie sú premlčané (ako prvú informáciu preveríme, či Vaša pohľadávka nie je premlčaná (premlčacia lehota môže byť 2-ročna, 3-ročná, 4-ročná alebo 10-ročná).


Na základe dlhoročných skúseností preferujeme nasledovné spôsoby mimosúdneho vymáhania:

 • Osobné návštevy na mieste sídla firmy/bydliska dlžníka, prevádzke, na mieste bydliska konateľa a spoločníkov, všetkých spriaznených osôb, ktoré sú spojené s výberom finančnej hotovosti.

 • Spolupráca pri zisťovaní trvalých pobytov s mestskými/obecnými úradmi.

 • Pravidelný telefonický kontakt.

 • Pravidelný SMS upozorňovací systém dlžníkov.

 • Zasielanie upomienok a výziev na úhradu formou pošty a e-mailu.

 • Predbežné zisťovane majetkových pomerov dlžníkov (aj keď to je predmetom exekúcie).

 • Zaistenie pohľadávok dohodou o splátkovom kalendári, dohodou o uznaní záväzku.

 • Spísanie notárskej zápisnice o uznaní dlhu ako priameho exekučného titulu.

 • Podpísanie zmenky.

 • Návšteva obchodných partnerov dlžníka.

 • Osobné doručovanie penalizačných faktúr.

 • Všetky potrebné úkony na posilnenie právnej pozície klienta a posilnenie vymožiteľnosti pohľadávok.