Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

By |2019-03-29T21:50:06+01:00november 7th, 2018|Novinky, Podnikanie, S.R.O., Zmeny v podnikaní|0 Comments

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

 

Takmer všetky firmy budú mať od 01.11.2018 povinnosť zapísať do obchodného registra nový údaj – informáciu o takzvanom konečnom užívateľovi výhod. Táto povinnosť sa však vzťahuje aj na staršie spoločnosti, ktoré si ju musia splniť do konca roka 2019. Kto je to vlastne konečný užívateľ výhod a aké údaje je potrebné zapísať? Bližšie informácie o tejto novinke a povinnosti ako aj možnosti riešenia sa dozviete v nasledujúcom článku.

Novela zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) prináša od 01.11.2018 novú povinnosť pre všetky právnické osoby – zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra. Táto povinnosť sa týka aj všetkých právnických osôb založených do 31.10.2018, pričom tieto spoločnosti musia zápis zrealizovať najneskôr do 31.12.2019.

 

Kto je konečným užívateľom výhod?

Zákon v §6a pomerne dôsledne špecifikuje, kto je konečným užívateľom výhod. V jednoduchosti povedané sa jedná o osobu, ktorá spoločnosť ovláda a má z nej majetkový prospech. Môže to byť ale aj osoba, ktorá nie je spoločníkom alebo konateľom v spoločnosti, je teda napríklad tichým spoločníkom alebo iným spôsobom môže ovplyvňovať chod spoločnosti.

Konečným užívateľom výhod sú obvykle spoločníci (pri splnení danej povinnosti nezáleží na tom, že v obchodnom registri už zapísaní sú), akcionári, tichí spoločníci a niekedy tiež štatutári, pokiaľ zodpovedajú zákonom stanovenej definícii. Podľa nej je konečným užívateľom výhod zjednodušene:

  • Fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní;
  • Fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby;
  • Fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov;
  • Fyzická osoba, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku.

Vo väčšine prípadov sa však bude jednať o spoločníkov alebo konateľov spoločnosti.

Aké údaje sa zapisujú do obchodného registra?

Spoločnosť je povinná zapísať do obchodného registra údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo (ak bolo pridelené), dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, typ identifikačného dokladu a jeho číslo a tiež údaj o tom, z akého dôvodu sa osoba považuje za konečného užívateľa výhod. Tieto údaje sa budú nachádzať v neverejnej časti obchodného registra, nedostane sa k nim tak okrem príslušných orgánov nikto nepovolaný. Návrh sa podáva na príslušný obchodný register prostredníctvom návrhového formulára. Je dôležité si tiež uvedomiť, že údaje v obchodnom registri musia byť vždy aktuálne, takže v prípade akejkoľvek zmeny je spoločnosť povinná nahlásiť nového konečného užívateľa výhod. Spoločnosti zakladané po 01.11.2018 už tieto údaje zapisujú automaticky pri návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.

 

Rozdiel medzi registerom partnerov verejného sektora a zápisom konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Už od roku 2017 je povinný každý subjekt obchodujúci so štátom (pri prekročení stanovených finančných objemov) byť zaregistrovaný v Registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) a identifikovať konečných užívateľov výhod. V prípade aktuálnej povinnosti sa však bohužiaľ údaje nezapíšu automaticky aj do obchodného registra, subjekty musia zápis zrealizovať nezávisle od zápisu v RPVS, pôjde totiž o dva rôzne systémy a s tým spojené povinnosti, ktoré budú existovať nezávisle na sebe. Bohužiaľ, zákonodarca pri tvorbe legislatívy nemyslel na túto skutočnosť. Firmy, ktoré konečného užívateľa výhod už zapísali do RPVS, tak musia učiniť ešte raz a nechať danú osobu zapísať aj do obchodného registra.

Aká je lehota na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra?

Firmy, ktoré boli alebo budú zapísané do obchodného registra do 31.10.2018, musia zabezpečiť zápis konečného užívateľa výhod najneskôr do 31.12.2019. Čím skôr však túto povinnosť vykonajú, tým menej problémov môžu očakávať napríklad pri verejnom obstarávaní, čerpaní dotácií a pod. Novozaložené firmy, ktoré budú do obchodného registra zapisované od 01.11.2018, musia konečného užívateľa výhod zapisovať už pri prvozápise do obchodného registra. Pokiaľ konečný užívateľ výhod nebude do obchodného registra zapísaný včas, firme hrozí uloženie pokuty až do výšky 3 310 EUR.

 

Ako zaistiť zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra a koľko takýto zápis stojí?

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra bude možný iba za pomoci k tomu určeného formulára. Bez ohľadu na to, akou formou či už listinnou alebo elektronickou sa koneční užívatelia výhod budú zapisovať, už teraz je isté, že za podanie návrhu na zápis do obchodného registra sa nebude platiť žiaden súdny poplatok.

Napriek tomu sa však podnikateľom odporúča využiť pomoc profesionála, ktorý im pomôže s prípravou príloh a so samotným zápisom konečného užívateľa výhod do obchodného registra. Využite preto našu službu Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra, ktorú vám až do konca roka 2018 ponúkame za cenu 50 €. Odkladaním tejto povinnosti na ňu môžete pomerne jednoducho zabudnúť. Pokuta za nesplnenie povinnosti je totiž až do spomínanej výšky 3 310 €.