Živnosť počas materskej a rodičovskej dovolenky

Živnosť počas materskej a rodičovskej dovolenky

By |2018-10-31T20:21:57+01:00október 31st, 2018|Podnikanie|0 Comments

Založenie živnosti počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky v roku 2018

Založenia živnosti počas materskej a rodičovskej dovolenky npadlo už nejednu mamičku, preto Vám prinášame článok venovaný pre matky, ktoré sú zamestnané a pred nástupom na materskú dovolenku mali príjem zo závislej činnosti (t.j. zo zamestnania). Môže ísť o založenie živnosti a podnikanie, ako je napríklad pečenie tort či zákuskov, vykonávanie účtovníckych služieb či háčkovanie hračiek a podobne.

 

Môže prísť matka o materské alebo rodičovský príspevok, ak začne podnikať, príp. mať príjmy zo zamestnania?

Matka sa môže rozhodnúť pre založenie živnosti počas poberania materského alebo rodičovského príspevku a začať podnikať. Je dôležité spomenúť, že založením živnosti počas poberania materského alebo rodičovského príspevku, matka nestráca nárok na poberanie týchto dávok. Pre úplnosť dodávame, že matka na materskej dovolenke, ktorej vznikol nárok na materskú dávku z pracovnoprávneho vzťahu, môže mať príjem aj u toho istého zamestnávateľa, ale nesmie počas poberania materského prijať vyplatenú mzdu za výkon práce na základe pracovnej zmluvy, z ktorej jej vyplýva nárok na materské. Takáto matka môže zarábať teda aj u toho istého zamestnávateľa, ale na inú pracovnú zmluvu alebo dohodu, alebo môže vykonávať prácu u iného zamestnávateľa. Matka na rodičovskej dovolenke, ktorá pred nástupom na materskú dovolenku pracovala, môže začať zase pracovať u toho istého zamestnávateľa, bez toho, aby sa musela báť, že príde o rodičovský príspevok.

 

Aké výdavky čakajú matku na materskej alebo rodičovskej dovolenke v súvislosti so založením živnosti v roku 2018?

Matka na materskej alebo rodičovskej dovolenke musí rátať predovšetkým s týmito možnými výdavkami, ktoré bude platiť v súvislosti so živnosťou:

  • poplatok za ohlásenie živnosti,
  • odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne,
  • daň z príjmov fyzickej osoby.

Poplatok za ohlásenie živnosti

Výška poplatku za ohlásenie živnosti závisí od toho, či ide o živnosť voľnú, remeselnú alebo viazanú a od toho, či živnosť ohlásite osobne alebo elektronicky. Elektronické ohlásenie živnosti je podstatne lacnejšie. Pri osobnom ohlásení živnosti je výška poplatku za každú voľnú živnosť 5 €, za každú remeselnú alebo viazanú živnosť 15 €. Elektronické ohlásenie živnosti je za každú voľnú živnosť je bez poplatku, ale za každú remeselnú alebo viazanú živnosť 7,50 €.

Odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne matky po založení živnosti v roku 2018

V čase poberania materského alebo rodičovského príspevku platí za živnostníčku zdravotné poistenie štát. Týmto dochádza k súbehu platiteľov poistného (na jednej strane štát a na druhej strane živnostníčka). Z uvedeného dôvodu sa na živnostníčku v tomto čase nevzťahuje minimálny vymeriavací základ, a preto v tomto období nemusí platiť minimálne preddavky na zdravotné poistenie (ako napríklad SZČO, ktorá by súbeh nemala, pretože táto by hneď musela platiť preddavok v minimálnej výške 63,84 €/mes). V prípade súbehu je možné si výšku preddavku určiť, a to aj v nulovej výške. Znamená to, že približne prvé dva roky preddavky na poistné na zdravotné poistenie matka platiť nemusí. Zdravotná poisťovňa jej však vždy po skončení roka (približne v septembri nasledujúceho roka) vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, ktorého výsledkom môže byť aj nedoplatok a zdravotné poistenie bude musieť zo svojho zisku doplatiť.

Matka, ktorá si založí živnosť v roku 2018, nebude v tomto roku platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Odvody do Sociálnej poisťovne začne platiť najskôr od 01.07.2019, resp. 01.10.2019 (ak by podala odklad daňového priznania za rok 2018), a to v závislosti od výšky príjmu, ktorý dosiahne. Ak matka na materskej alebo rodičovskej dovolenke, ktorá si založí živnosť a v roku 2018 dosiahne príjem vyšší ako je suma 5.724 €, bude platiť odvody do Sociálnej poisťovne (minimálne odvody budú vo výške 158,12 €, ale môžu byť aj viac podľa dosiahnutého zisku). Ak stanovenú výšku príjmu v roku 2018 matka na materskej alebo rodičovskej dovolenke nedosiahne, odvody do Sociálnej poisťovne platiť ďalší rok nebude. Ďalšia povinnosť platiť sociálne poistenie zo živnosti sa bude posudzovať k 01.07.2020 (resp. 01.10.2020), a to na základe výšky príjmov za rok 2019.

 

? Príklad otvorenie živnosti počas materskej dovolenky v roku 2018

Lujza je matkou 3-mesačnej dcéry. Je zamestnaná na trvalý pracovný pomer, z ktorého poberá materskú dávku. Počas poberania materskej dávky by si chcela otvoriť živnosť a chcela by písať články na odborné webové portály. Jej odmena by bola cca 300 €/mes. v období od januára až december 2018. Aké povinnosti ju čakajú? Oplatí sa jej to?

Odpoveď: Lujza v roku 2018 zarobí 3600 €. Preddavky na zdravotné poistenie je povinná platiť každá SZČO, odo dňa kedy začne podnikať. Výnimkou pre platenie preddavkov na zdravotné poistenie je súbeh platenia poistného, to znamená, že Lujza má súbeh platenia poistného, a to na jednej strane štát, ktorý za ňu počas materskej dovolenky platí zdravotné poistenie a na druhej strane Lujza ako SZČO. Zdravotné odvody teda mesačne nemusí platiť (preddavky na zdravotné poistenie za ňu platí štát, ak by to tak nebolo, Lujza by bola povinná platiť minimálny preddavok na zdravotné poistenie vo výške 63,84 €/mes.). Sociálne poistenie platí každá SZČO od 1.júla, resp. od 1.októbra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti presiahne určitú výšku.

Daň vyrátame Lujze na základe daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb, v ktorom si uplatní tzv. paušálne výdavky, t.j. percentom z príjmov, nasledovne:

Popis Suma
Príjem z umeleckej činnosti 3 600 €*
Zaplatené odvody na soc. a zdrav. poistenie 0 €
Paušálne výdavky 2 160 € (60 % z 3 600 €)
Základ dane 1 440 €
Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane 3 830,02 €
Základ dane po odpočítaní nezdaniteľnej časti 0 € (nakoľko je tento základ dane nulový, Lujza nebude platiť daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2018)

*Poznámka: je dôležité spomenúť aj to, že keď sa žena (matka) stará o maloleté dieťa (do veku troch, resp. šiestich rokov v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu), môže si jej manžel uplatniť v ročnom zúčtovaní dane z príjmov alebo v daňovom priznaní k dani z príjmov, nezdaniteľnú časť základu dane na manželku vo výške 3 830,02 € (platná pre rok 2018). Celkovú výšku nezdaniteľnej časti by si mohol manžel uplatniť, ak by manželka poberala rodičovský príspevok a nemala žiaden iný príjem. V tomto prípade, manžel by nemal nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, nakoľko sa do príjmu manželky zarátava materské aj príjem z umeleckej činnosti.

Z tohto pohľadu sa môže zdať, žeby sa Lujze oplatilo otvoriť si živnosť popri materskej dovolenke, nakoľko nezaplatí žiadne odvody na sociálne či zdravotné poistenie a dokonca nebude platiť ani daň z príjmov fyzickej osoby. Pri zhodnotení, či sa to Lujze oplatí, však musíme myslieť na to, že v roku 2019 jej bude vykonané ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, ktorého výsledkom bude nedoplatok vo výške 135,66 €, nakoľko neplatila žiadne preddavky na zdravotné poistenie a príjem zo živnosti mala.

Poznámka: Ak by sa Lujza rozhodla, že si nechce otvoriť živnosť, ale rada by písala články, mohla by využiť spôsob zdaňovania príjmov umelcov (autorov) zrážkou. Tento spôsob znamená, že zdaňovanie má na starosti platiteľ príjmov (napr. vydavateľstvo), avšak príjem sa vždy zdaní zrážkovou daňou 19 %, o ktorú už nie je možné žiadať späť. Lujze by sa príjem vyplatil už zdanený (čistý príjem) a nemala by žiadne ďalšie daňové povinnosti. Tento príjem tiež nepodlieha odvodom poistného do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

 

?Príklad otvorenie živnosti počas rodičovskej dovolenky v roku 2018

Lujze už dcéra podrástla, prešla na rodičovskú dovolenku a začala poberať rodičovský príspevok. Okrem písania článkov na odborné webové portály, by chcela začať poskytovať aj účtovnícke služby. Príjem z umeleckej činnosti by bol 3600 €, ako sme už uvádzali a príjem z poskytovania účtovníckych služieb odhaduje Lujza na 4800 €, to znamená, že Lujza by zarobila spolu 8 400 €. Aké povinnosti ju čakajú v tomto prípade? Oplatí sa jej to?

Odpoveď: Ako sme už spomínali, preddavky na zdravotné poistenie je povinná platiť každá SZČO, odo dňa kedy začne podnikať. To neplatí, ak dochádza k súbehu platenia poistného. U Lujzy dochádza k súbehu platenia poistného (na jednej strane štát a na druhej ona ako samostatne zárobkovo činná osoba). Sociálne poistenie platí každá SZČO od 1.júla, resp. od 1.októbra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti presiahne určitú výšku.

Daň vyrátame Lujze na základe daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb, v ktorom si uplatní tzv. paušálne výdavky, t. j. percentom z príjmov, nasledovne:

Popis Suma
Príjem z umeleckej činnosti 8 400 €
Zaplatené odvody na soc. a zdrav. poistenie 0 €
Paušálne výdavky 5 040 € (60 % z 8 400 €)
Základ dane 3 360 €
Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane 3 830,02 €
Základ dane po odpočítaní nezdaniteľnej časti 0 € (nakoľko je tento základ dane nulový, Lujza nebude platiť daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2018)

Taktiež aj tu sa môže zdať, žeby sa Lujze oplatilo otvoriť si živnosť popri rodičovskej dovolenke, nakoľko nezaplatí žiadne odvody na sociálne či zdravotné poistenie a dokonca nebude platiť ani daň z príjmov fyzickej osoby.

Pri zhodnotení, či sa to Lujze oplatí, však musíme myslieť na to, že v roku 2019 jej bude vykonané ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, ktorého výsledkom bude nedoplatok vo výške 316,55 €, nakoľko neplatila žiadne preddavky na zdravotné poistenie a mala príjem zo živnosti. Taktiež treba myslieť aj na to, že Lujza bude mať príjem vyšší ako je suma 5 724 € čo je hranica pre vznik platenia odvodov do Sociálnej poisťovne od 01.07.2019. Sociálna poisťovňa jej vypočíta na základe uvedených údajov vymeriavací základ pre platenie odvodov vo výške 188,42 €. Tento vypočítaný vymeriavací základ je nižší ako minimálny vymeriavací základ (pre rok 2019 je to 477 €) a preto jej Sociálna poisťovňa oznámi sumu odvodov v minimálnej výške 158,12 €, ktorú musí začať mesačne platiť minimálne jeden rok.

 

Zdroj: www.podnikajte.sk