INÉ SLUŽBY2019-10-07T21:04:41+01:00

Iné služby

Reality poradenstvo 〉 Podnikateľké podnikanie 〉 Registrácia ochrannej známky 〉 Založenie offshore spoločnosti 〉 Nominee servis


Reality poradenstvo

Potrebujete predať alebo prenajať nehnuteľnosť? Nechcete ale platiť veľké peniaze realitným kanceláriám, ktoré si za sprostredkovanie tejto služby účtujú percentá za sprostredkovanie, ktoré si viete zastrešiť sami, ale chceli by ste to mať po zmluvnej stránke v poriadku? Máme pre Vás riešenie!

 • Konzultácie a poradenstvo pri všetkých úkonoch súvisiacich so zmluvnou agendou.
 • Príprava všetkých dokumentov potrebných k nájmu/predaji nehnuteľnosti.
 • Vyjadrovanie k prípadným námietkam, ktoré môžu podať záujemcovia o nehnuteľnosť.
 • Odovzdanie všetkých dokumentov.
 • Vytvorenie koncovej faktúry.
 1. Kontaktujte nás kliknutím na „KONTAKTUJTE NÁS“, zadajte v kolonke predmet “Iné služby” alebo iné Vami požadované oslovenie a my Vám radi odpovieme.
 2. Konzultácia – zodpovieme všetky Vaše otázky spojené so zmluvnou agendou.
 3. Odovzdáte nám podklady – prepošlete, resp. odovzdáte nám údaje potrebné k príprave dokumentov prostredníctvom formulára alebo klasicky e-mailom.
 4. Negociácia všetkých podmienok medzi zmluvnými stranami.
 5. Podpis dokumentov – po obdržaní podkladov pripravíme všetky dokumenty, ktoré podpíšete buď v sídle našej firmy alebo na základe inštrukcií na inom dohodnutom mieste.
 6. Odovzdanie všetkých potrebných dokumentov.

Naša spoločnosť Vám tento „problém“ vyrieši rýchlo a hlavne za málo peňazí. Na obhliadky zväčša majitelia svojich nehnuteľností chodia radi sami, aby sa presvedčili, že danú nehnuteľnosť zveria do dobrých rúk a hlavne majú situáciu riadne pod kontrolou. Náš tím Vám zastreší zmluvnú agendu a zabezpečí, aby ste hlavne VY boli spokojný a mali všetko vo svojich rukách a zároveň nezabudneme chrániť ani záujmy záujemcov, čím zabezpečíme spokojnosť na oboch stranách.

Radi Vám poradíme v oblasti nehnuteľností, katastra, úverov ako aj vecného bremena – zriaďovanie pri líniových stavbách, ale hlavne Vám vypracujeme dokumenty podľa Vašich predstáv a požiadaviek  (vypracovanie potrebných zmlúv – rezervačná zmluva k nehnuteľnosti, zmluva o budúcej kúpnej zmluve, kúpnych zmlúv na prevod vlastníctva, príprava návrhov na vklad na prevod vlastníckych práv pre Správu katastra, nájomné zmluvy…).


Podnikateľské poradenstvo

„Keď majú naši klienti problém, volajú nám ako prvým.“

Chcete začať podnikať a neviete ako na to? Po rokoch práce sú stále vaše ciele v nedohľadne? Presne pre vás je určená služba podnikateľského poradenstva.

Koľko to stojí?         35 € / hod.

Ak stojíte na začiatku svojho podnikania, je veľa ciest, ktorými sa môžete vydať. Je ale lepšie ak máte partnera, ktorý vám ukáže tú správnu, ktorá vedie k naplneniu vašej vízie a cieľov. Práve preto máme pre Vás niekoľko riešení ako začať podnikať, čomu sa vyhnúť a aké možné prekážky vo Vami vybranej oblasti Vás môžu stretnúť. Radi poradíme ako spraviť alebo vyriešiť komplikované veci jednoducho, efektívne, rýchlo a hlavne ako ušetriť náklady.

V prípade už fungujúcich spoločností sa stretáme s problémom, kedy potrebuje poradiť ako sa uberať ďalej. Ak nastane problém, ktorý je ťažšie identifikovať  a Vy neviete nájsť tú správnu cestu, pomôžeme Vám vybrať tú najlepšiu alternatívu pre jeho riešenie. Práve preto je najvhodnejším riešením najať si nestranného poradcu, ktorý dokáže identifikovať a pomenovať problémy a zároveň prísť s inovatívnymi riešeniami tak nevyhnutnými v dnešnom rýchlo sa meniacom a tvrdo konkurenčnom prostredie.


Registrácia ochrannej známky

Čo je to ochranná známka?

Ochranná známka je označenie tovarov alebo služieb, na základe ktorého sa tovary a služby jedného podnikateľa dokážu odlíšiť od podobných tovarov a služieb iných podnikateľov. Inými slovami značka alebo „brand“. Označenie sa za ochrannú známku považuje až momentom registrácie v registri ochranných známok. Každá ochranná známka musí mať rozlišovaciu spôsobilosť a práve posúdenie tejto vlastnosti býva častokrát náročné. My Vám však ochotne poradíme.

Ochranná známka môže byť: slovná, obrazová, kombinovaná alebo trojrozmerná a v prípade ochrannej známky Európskej únie môže byť ochrannou známkou aj zvuk (džingel) alebo farba ako taká. Ochranná známka (značka) chráni vždy len druh tovarov alebo služieb, pre ktorý je registrovaná a len na území štátu, na ktorom ju prihlasovateľ prihlási ako ochrannú známku.

Registrácia ochrannej známky na Úrade priemyselného vlastníctva SR je krok, ku ktorému by mal pristúpiť každý podnikateľ, ktorý chce budovať a chrániť svoju značku a produkty.

 • Konzultácie pri všetkých úkonoch súvisiacich s registráciou ochrannej známky.
 • Posúdenie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky navrhovanej na registráciu.
 • Rešerš už existujúcich ochranných známok
 • Príprava všetkých dokumentov potrebných k registrácii ochrannej známky.
 • Zaplatenie správneho poplatku pre tri zápisné triedy.
 • Príprava a podanie prihlášky na ÚPV SR.
 • Komunikácia s ÚPV SR.
 • Vyjadrovanie k prípadným námietkam, ktoré môžu podať iní majitelia ochranných známok.
 • Prevzatie osvedčenia o registrácii ochrannej známky.
 • Odovzdanie všetkých dokumentov.
 • Vytvorenie koncovej faktúry.
 1. Kontaktujte nás kliknutím nižšie na kolonku „KONTAKTUJTE NÁS“ a radi Vám zodpovieme na Vaše otázky alebo žiadosti.
 2. Konzultácia – zodpovieme všetky vaše otázky spojené s registráciou ochrannej známky.
 3. Odovzdáte nám podklady – prepošlete, resp. odovzdáte nám údaje potrebné k príprave dokumentov prostredníctvom formulára alebo klasicky e-mailom.
 4. Podpis dokumentov – po obdržaní podkladov pripravíme všetky dokumenty, ktoré podpíšete buď v sídle našej firmy alebo na základe inštrukcií v mieste vášho bydliska. Od tohto okamihu sa o registráciu ochrannej známky vôbec nestaráte.
 5. Konanie o zápise ochrannej známky zvyčajne trvá 5 – 7 mesiacov.
 6. Zápis ochrannej známky.
 7. Odovzdanie všetkých dokumentov.

V prípade, ak tretia osoba zasahuje do práv majiteľa ochrannej známky, majiteľ má právo domáhať sa, aby:

 • Porušenie alebo ohrozenie práva bolo zakázané a následky tohto zásahu boli odstránené;
 • Sa poskytlo primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť aj peňažné plnenie.
 • Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia a právo na náhradu škody tým nie sú dotknuté.

Hlavné výhody registrácie ochrannej známky:

 • Chráni hodnotu Vašej známky
 • Výtvára majetok firmy
 • Definuje Vaše práva
 • Predchádza falšovaniu originálnych značiek, služieb, produktov,
 • Jasne definuje pre spotrebiteľa rozdiel medzi originálom a napodobeninou,
 • Zvyšuje image značky.

Založenie offshore/onshore spoločnosti

Offshore spoločnosti plnia v medzinárodnom korporátnom plánovaní mnohé úlohy pri zachovaní nízkych prevádzkových nákladov. Za offshore spoločnosti sú považované firmy sídliace mimo členských krajín EÚ a OECD, nachádzajúce sa v krajinách zdaňujúcich spoločnosti len paušálnymi daňami či poplatkami. Definícia pojmu offshore má veľa možných prístupov, môžeme sa na ňu pozerať z pohľadu teritoriálneho, daňového, administratívneho či z pohľadu imidžu. Podobnú funkciu plnia onshore spoločnosti, ktor sú sídliace vrámci krajín EÚ.

V mnohých krajinách nemôžeme  jednoznačne určiť, či spadajú do kategórie offshore, onshore alebo sa nachádzajú na rozhraní týchto dvoch kategórií. Kategorizácia krajín na offshore a onshore je teda značne nepresná a používame ju hlavne kvôli zachovaniu terminologickej kontinuity. Podstatnou výhodou offshore firiem je vysoký stupeň ochrany súkromia, stabilné právne a daňové prostredie s minimálnymi požiadavkami na administratívu. Tieto vlastnosti predurčujú offshore spoločnosti k využitiu v úlohe materských (alebo tzv. ,,supermaterských spoločností“) chrániacich vlastnícke práva a súkromie vlastníka. Prípadne sú tieto spoločnosti zriaďované k ovládaniu iných typov majetkov a k jednoduchému a flexibilnému nastaveniu vlastníckych vzťahov.

Využitie offshore subjektov nielenže zníži daňovú záťaž, keďže vo väčšine offshore krajín je výška daní nulová, ale tiež umožňuje spoločnostiam dosiahnuť finančnú stabilitu a výkon na trhu. Riadenie takejto medzinárodnej obchodnej spoločnosti (IBC) je jednoduché, nevyžaduje sa jej audit či predkladanie účtovných záznamov. Odhaduje sa, že takmer viac ako 60% svetových peňazí je priamo alebo nepriamo držaných v offshore krajinách. Dá sa tvrdiť, že spoločnosť obchodujúca v medzinárodnom rozsahu, musí využiť možnosti daňových výhod ktoré rôzne offshore krajiny ponúkajú, aby bola konkurencieschopná na svetovom trhu. Offshore jurisdikcií je mnoho a navzájom si konkurujú.

Možné využitie offshore spoločností
 • Zakladanie dcérskych spoločností v SK, ČR a zaistenie anonymity skutočných vlastníkov
 • Ochrana majetku,
 • Vlastnenie nehnuteľností,
 • Registrácia lodí a jácht,
 • Predaj patentov a ochranných známok,
 • Prevádzka bankových účtov..

Najobľúbenejšie offshore krajiny

Anguilla

Spoločnosti registrované na Anguille podliehajú Medzinárodnému aktu obchodných spoločností…

Belize

Belize sa nachádza v Strednej Amerike a na rozdiel od ostatných daňových rajov nie je ostrovnou krajinou….

Britské Panenské ostrovy

Krajina patrí k jedným z najstarších offshore centier. Každý mesiac je tu založených viac než 5000 nových spoločností…

Dominika

Zákon o obchodných spoločnostiach v Dominike dáva spoločnostiam flexibilnú štruktúru a efektívny proces založenia…

Nevis

Najčastejšie zakladaným typom spoločnosti je LLC – Limited Liability Company. LLC spoločnosť nemá akcie, preto sa jej…

Seychely

Právne predpisy umožňujú rýchle založenie spoločnosti. Popri tom táto jurisdikcia zabezpečuje súkromie a anonymitu…

Sv. Vincent a Grenadíny

IBC – International Business Companies sú najobľúbenejším druhom offshore spoločnosti ponúkanej na Sv. Vincente…

Panama

Aby spoločnosť z Panamy neplatila dane, zakladá sa tzv. nerezidentná spoločnosť (má formu akciovej spoločnosti)…


Nominee servis

Pojem „nominee“ označuje osobu, ktorá v obchodnom registri vystupuje ako oficiálny konateľ alebo spoločník. V skutočnosti však danú spoločnosť neriadi, ani nie je jej skutočným majiteľom. Skutočný majiteľ a riaditeľ zostáva anonymný.

Nominee služby sú poskytované za účelom ochrany súkromia alebo majetku podnikateľa. V mene spoločnosti vystupujú nominee funkcionári. Tými sa stávajú dôveryhodné a preverené osoby, zastupujúce skutočného vlastníka v štatutárnych a dozorných orgánoch spoločnosti.

Dosadené osoby konajú výhradne so súhlasom klienta, zároveň sa však jedná o osoby so skúsenosťami s riadením podnikov a s poskytovaním nominee služieb. Štatutárny orgán dostáva v predstihu inštrukcie od klienta, na základe ktorých v súlade s miestnymi právnymi predpismi koná.

Dopyt po nominee službách môže vznikať zo strany holdingových spoločností, kde sa stáva nutnosťou utajiť spojitosť jednotlivých subjektov v štruktúre, v prípade konfliktu záujmov, ale aj v spoločnostiach, ktoré nedisponujú dostatkom dôveryhodných ľudí vhodných pre vedúce funkcie. Motívom pre využitie nominee služieb môže byť aj nahradenie rodinných príslušníkov v orgánoch menších spoločností alebo náhle ukončenie činnosti spolupracujúcej osoby a potreba rýchleho riešenia vzniknutej situácie.

Nominee služby možno využiť vo všetkých typoch spoločností – s.r.o., a.s., k.s. atď. Ich účelom je pomáhať klientom podnikať čestne v situáciách, v ktorých by to inak bolo obtiažne alebo by to nebolo možné vôbec. Podmienkou využívania nominee služieb je však neodvolateľný záväzok klienta dodržiavať etický kódex, ktorý zakazuje zneužívanie týchto služieb na trestnú alebo inú zákonmi zakázanú činnosť.