ZAČIATOK PODNIKANIA2021-09-29T13:37:45+01:00

Začiatok podnikania

Chcete začať podnikať a nemáte dostatok času a informácií ako založiť spoločnosť? Vyberte si z našej ponuky.

Chcete začať podnikať a nemáte dostatok času a informácií ako začať?

Založíme Vám spoločnosť rýchlo a jednoducho, presne podľa Vašich predstáv.

Ako na to? Stačí len vyplniť náš formulár alebo nás akokoľvek kontaktovať a o ostatné sa už postaráme.

Prečo práve my?

 • Pretože máme skoro 20 ročné skúsenosti v danej oblasti a prax robí majstra.

 • Moderný prístup k veciam nám zaručuje úsporu času a Vašich peňazí.

 • Šetríme Váš čas a náklady.


ŽIVNOSŤ

Chcete podnikať a s.r.o. sa Vám nehodí? Poskytneme Vám službu založenia živnosti vrátane konzultácie, vypracovania všetkých potrebných dokumentov, podania a prevzatia živnostenského oprávnenia.

Okrem toho, že Vám poskytneme služby súvisiace so založením živnosti, ponúkame Vám aj služby súvisiace s rozšírením živností, zrušením (poprípade pozastavením) živnosti ako aj jej zmenami (meno, adresa, miesto…).


KONTAKTUJTE NÁS

Založenie živnosti

25 €

Rozšírenie živnosti

25 €

Ukončenie živnosti

20 €

Zmeny v živnosti

10 €


ZALOŽENIE S.R.O. – neplatiteľ DPH

Táto právna forma patrí na Slovensku medzi najobľúbenejšie, so založením ktorej Vám radi pomôžeme. Vypracujeme Vám všetky potrebné dokumenty, zariadime vydanie živnostenských oprávnení a podáme návrh na zápis do OR SR a po zápise spoločnosti požiadame DÚ o vydanie DIČ a v prípade Vášho záujmu zabezpečíme spracovanie účtovníctva už Vašej novej spoločnosti.


KONTAKTUJTE NÁS

 • Vyplňte objednávkový formulár (alebo priamo napíšte informácie do e-mailu, formulár však obsahuje všetky potrebné náležitosti, ktoré sú nevyhnutné pri konaní).
 • Po obdržaní Vami vyplneného formulára pripravíme kompletnú dokumentáciu na založenie s.r.o.
 • Zašleme Vám vypracovanú dokumentáciu na podpis.
 • Zabezpečíme zapísanie Vašej novej s.r.o. do OR SR.
 • Zašleme Vám výpis z OR SR spolu s faktúrou.
 • Bezplatná konzultácia s právnikom,
 • Príprava dokumentov,
 • Zaplatenie súdneho poplatku,
 • Komunikácia so živnostenským úradom (ohlásenie a prevzatie osvedčenia o živnostenskom oprávnení resp. podnikateľského oprávnenia),
 • Založenie až 15 predmetov činností,
 • Vypracovanie a podanie žiadosti o vydanie súhlasu správcu dane,
 • Vypracovanie a podanie návrhu na zápis novej s.r.o. do OR SR,
 • Prevzatie potvrdenia o vykonaní zápisu spoločnosti a vyzdvihnutie z OR SR,
 • Odovzdanie dokumentov v elektronickej/fyzickej podobe,
 • Vystavenie koncovej faktúry, ktorú si môžete zahrnúť do nákladov už novovzniknutej spoločnosti.


ZALOŽENIE S.R.O. – platiteľ DPH (asistovaná služba)

Rozhodli ste sa podnikať prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným a jednou z nevyhnutných podmienok realizácie vášho podnikateľského zámeru je aj samotná registrácia s.r.o. k DPH? Využite naše služby pre možnosť kompletného založenia s.r.o. vrátane registrácie spoločnosti k dani z príjmu „DIČ“ a dani z pridanej hodnoty „DPH“ bez starostí. Nemusíte študovať množstvo zákonov, vypĺňať komplikované formuláre a navštevovať úrady.


KONTAKTUJTE NÁS

 • Vyplňte objednávkový formulár (alebo priamo napíšte informácie do e-mailu, formulár však obsahuje všetky potrebné náležitosti, ktoré sú nevyhnutné pri konaní);
 • Po obdržaní projektového plánu ale odkomunikovaní Vášho zámeru, prečo chcete založiť spoločnosť, ktorá je platiteľom DPH, Vám upravíme Vaše podklady do požadovanej formy;
 • Po obdržaní Vami vyplneného formulára pripravíme kompletnú dokumentáciu na založenie s.r.o.;
 • Zašleme Vám vypracovanú dokumentáciu na podpis;
 • Zabezpečíme zapísanie Vašej novej s.r.o. do OR SR;
 • Zašleme Vám výpis z OR SR spolu s faktúrou.
 • Bezplatná konzultácia s právnikom;
 • Vypracovanie potrebných podkladov a podanie žiadosti na daňový úrad;
  • Osobné zastupovanie klienta v procese registrácie DPH (prípadne asistencia);V rámci Bratislavského kraja všetky kontroly prebiehajú formou osobného zastupovania na daňovom úrade;
  • Ostatné kraje riešime elektronickou formou. V 95% prípadov sa nevyžaduje osobná prítomnosť. Klient si na konci procesu len vyzdvihne IČ DPH kartičku osobne;
 • Zaplatenie súdneho poptlatku;
 • Vystavenie koncovej faktúry, ktorú si môžete zahrnúť do nákladov už novovzniknutej spoločnosti, čo sa Vám pri prvom daňovom priznaní v alikvotnej časti vráti.


KÚPA READY MADE – platiteľ / neplatiteľ DPH

Chcete začať podnikať ihneď?

Nemáte čas čakať na založenie s.r.o.?

MÁME PRE VÁS RIEŠENIE:

 • Ready Made spoločnosti sú založené spoločnosti za účelom ich predania klientom, ktorí chcú čo najskôr začať podnikať,
 • Máme spolčnosti, ktoré neboli nikdy ekonomicky činné,
 • Máme spoločnosti s históriou,
 • Máme spoločnosti s vysokými obratmi ale aj stratami,
 • Spoločnosti sú registrované na daň z príjmu,
 • Spoločnosti sú platiteľmi DPH alebo nie sú platiteľmi DPH – podľa požiadavky.

KONTAKTUJTE NÁS

 • Konzultácia s právnikom a podnikateľské poradenstvo;
 • Vami vybraná spoločnosť a jej prevod na Vás;
 • Vypracovanie dokumentácie;
 • Zaplatenie súdneho poplatku;
 • Zmenu názvu spoločnosti; zmena sídla; zmena konateľa / spoločníkov; rozšírenie predmetu činností – podľa požiadavky;
 • Prevydanie DIČ a IČ DPH;
 • Komunikácia so živnostenským úradom a daňovým úradom;
 • Prepis na obchodnom registri;
 • Vystavenie koncovej faktúry, ktorú si môžete zahrnúť do nákladov už novovzniknutej spoločnosti, čo sa Vám pri prvom daňovom priznaní v alikvotnej časti vráti.


ZALOŽENIE AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

Chcete zvýšiť prestíž v očiach obchodných partnerov aj verejnosti? Založte si akciovú spoločnosť a s našou pomocou sa vyhnite  zbytočným zdržaniam a strate času. Nie je nutné zakladať akciovú spoločnosť iba na rozbehnutie veľkých projektov, čím ďalej tým viac sa akciové spoločnosti zakladajú aj na projekty menšie.

Akciová spoločnosť je to kapitálová spoločnosť, ktorej základný kapitál je tvorený emisiou akcií. Akcionári sa nákupom akcií stávajú spoluvlastníkmi – základného kapitálu. Akcia je cenný papier, s ktorým sú spojené práva akcionára ako spoločníka akciovej spoločnosti.


KONTAKTUJTE NÁS

 •  Akciová spoločnosť je právnou formou podnikania, ktorej obchodné meno musí obsahovať označenie “akciová spoločnosť” alebo skratku “akc. spol.” alebo “a.s.”;
 • Základné imanie spoločnosti (min. 25 000 EUR) je rozdelené na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou;
 • Spoločnosť ručí za záväzky celým svojim majetkom, akcionár za záväzky spoločnosti neručí vôbec;
 • Akcionári môžu splatiť základné imanie peňažným alebo nepeňažným vkladom. V prípade, že ide o verejnú akciovú spoločnosť, nie je možné základné imanie splatiť nepeňažným vkladom. Z hľadiska nákladovosti a administratívnej náročnosti je ľahšie splatiť základné imanie len peňažnými vkladmi.
 • Nepeňažný vklad, napr. nehnuteľnosť je nutné oceniť znalcom. Ďalej je potrebný prepis nehnuteľnosti na katastrálnom úrade.
 • V súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom (ďalej len “Obchodný zákonník”) môže akciovú spoločnosť založiť minimálne jeden zakladateľ (ak je právnickou osobou). V prípade, že akciovú spoločnosť chcú založiť fyzické osoby, musia byť minimálne dvaja zakladatelia.
 • Celé založenie akciovej spoločnosti prebieha u notára, teda zakladateľská listina alebo zmluva má formu notárskej zápisnice,
 • Návrh na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra musí byť podpísaný všetkými členmi predstavenstva, to znamená, že musí existovať podpisový vzor členov predstavenstva,
 • Minimálna výška základného imania akciovej spoločnosti je 25 000 eur,
 • Pri vzniku akciovej spoločnosti musí byť vytvorený rezervný fond vo výške minimálne 10% základného imania,
 • Súdny poplatok za zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra je vyšší, teda v sume 750 € (do roku 2015 to bolo 829,50 eur), pri elektronickom podaní je súdny poplatok o polovicu nižší.
 • Nepotrebujete vyhlásenie o tom, že spoločník (ak je len jediný zakladateľ) nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch s. r. o.
 • Úvodná konzultácia telefonicky, e-mailom alebo osobne;
 • Komunikácia a konzultácie s právnikom;
 • Príprava všetkých dokumentov potrebných pre založenie akciovej spoločnosti;
 • Notárske poplatky za vypracovanie notárskej zápisnice;
 • Súdny poplatok z návrhu na zápis do OR SR;
 • Správne poplatky za ľubovolný počet voľných živností.

Dodatočné náklady klienta:

 • Prípadné náklady na osvedčenie podpisov;
 • Správne poplatky za vydanie živnostenského oprávnenia: 1 viazaná živnosť   (7,5 EUR).


ZALOŽENIE ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY

Podľa Obchodného zákonníka môže akákoľvek zahraničná osoba na Slovensku podnikať za rovnakých podmienok ako slovenskí podnikatelia. Okrem založenia samostatnej slovenskej spoločnosti existuje aj omnoho jednoduchšia alternatíva: zriadenie organizačnej zložky už existujúcej zahraničnej osoby. Môže si ju zriadiť právnická aj fyzická osoba. Najväčší rozdiel medzi novozaloženou samostatnou slovenskou spoločnosťou a organizačnou zložkou je v tom, že obchodná spoločnosť je samostatný subjekt majetkovo oddelený od materskej spoločnosti – napríklad v prípade konkurzu nepostihuje insolvencia materskú spoločnosť. Oproti tomu organizačná zložka je priamo viazaná na materskú zakladajúcu spoločnosť. Všetky zmluvy sa uzavierajú v mene materskej spoločnosti, ktorá priamo zodpovedá za ich plnenie a organizačná zložka nemá samostatnú právnu subjektivitu. V prípade insolvencie sa konkurz vyhlasuje priamo na materskú spoločnosť.

Ako sme už spomenuli organizačná zložka ako forma podnikania je vhodná najmä pre zahraničné podniky, ktoré plánujú vstup na slovenský trh. Od s.r.o. sa líši tým, že nemá formu samostatného právneho subjektu. To znamená, že je majetkovo aj účtovne napojená na materskú spoločnosť. Jednoducho povedané, má formu pobočky.

A prečo si zvoliť práve túto právnu formu pri vstupe na slovenský trh? Jedným z hlavných dôvodov je, že sa podstatne jednoduchšie zruší. Ukončenie podnikania organizačnej zložky je omnoho jednoduchšie, ako ukončenie podnikania spoločnosti s ručením obmedzeným.


KONTAKTUJTE NÁS

 • Konzultácie a komunikácia s právnikom,
 • Vypracovanie dokumentov potrebných na založenie občianskeho združenia, ktorými sú Návrh na registráciu a Stanovy;
 • Podanie návrhu na Ministerstve vnútra SR;
 • Súdne poplatky,
 • Žiadosť o pridelenie IČO miestne príslušného pracoviska štatistického úradu.


ZALOŽENIE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Svoje podnikateľské aktivity máte možnosť rozvíjať rôznymi spôsobmi. Kontaktujte nás a my Vás radi oboznámime so všetkými možnosťami. Občianske združenie je výsledok združovania sa občanov (organizácia), ktorý je právnická osoba a nie je to politická strana ani politické hnutie, organizácia na zárobkovú činnosť (podnik), organizácia na zabezpečenie riadneho vykonávania určitých povolaní, cirkev, náboženské spoločenstvo, odborová organizácia, či štátny orgán (alebo subjekt riadiaci štátny orgán).

Ako príklady označenia občianskeho združenia zákon výslovne uvádza spolok, spoločnosť, zväz, hnutie a klub. Združenie má svoje poslanie a stanovy. Na Slovensku občianske združenia právne upravuje Zákon č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov.


KONTAKTUJTE NÁS

 • Konzultácie a komunikácia s právnikom,
 • Návrh na registráciu a Stanovy,
 • Podanie návrhu na Ministerstve vnútra SR,
 • Súdne poplatky,
 • Žiadosť o pridelenie IČO miestne príslušné pracovisko štatistického úradu.


ZALOŽENIE NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

Ak ste nositeľom významnej myšlienky, nápadu a radi by ste pomohli ostatným v rozvíjaní talentov alebo naopak, pričinili sa o viac zelene v mestách, ponúkame Vám službu založenia neziskovej organizácie. Zákonodarca ustanovuje, že nezisková organizácia  je právnická osoba, ktorá sa zakladá pre plnenie verejne prospešných služieb. Nezisková organizácia môže podľa zákona založiť rovnako fyzická osoba, právnická osoba, alebo aj štát, ak to nevylučuje osobitný zákon.


KONTAKTUJTE NÁS

 • Konzultácie a komunikácia s právnikom,
 • Vypracovanie dokumentov potrebných na založenie občianskeho združenia, ktorými sú Návrh na registráciu a Stanovy;
 • Podanie návrhu na Ministerstve vnútra SR;
 • Súdne poplatky,
 • Žiadosť o pridelenie IČO miestne príslušného pracoviska štatistického úradu.