ZMENY V PODNIKANÍ2021-09-29T13:40:45+01:00

Zmeny v podnikaní

Potrebujete vykonať zmeny v spoločnosti? Nie je problém, vykonáme každú zmenu podľa Vašich predstáv.

Zmena konateľa / spoločníka / prokuristu

100 €                  Mám záujem

Zmena trvalého bydliska konateľa / spoločníka / prokuristu

100 €                  Mám záujem

Rozšírenie predmetov činností

100 €                  Mám záujem

Zmena obchodného imania

100 €                  Mám záujem

Zvýšenie základného imania

100 €                  Mám záujem

Zmena sídla spoločnosti

100 €                  Mám záujem

Zmena obchodného mena spoločnosti

100 €                  Mám záujem

Zrušenie predmetov činností

100 €                  Mám záujem

Zníženie źákladného imania

200 €                  Mám záujem

Zmena spoločníka / Prevod obchodného podielu

200 €                  Mám záujem

NOVINKA!!! Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Novela zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) prináša od 01.11.2018 novú povinnosť pre všetky právnické osoby – zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra. Táto povinnosť sa týka aj všetkých právnických osôb založených do 31.10.2018, pričom tieto spoločnosti musia zápis zrealizovať najneskôr do 31.12.2019.

Kto je konečným užívateľom výhod?

Zákon v §6a pomerne dôsledne špecifikuje, kto je konečným užívateľom výhod. V jednoduchosti povedané sa jedná o osobu, ktorá spoločnosť ovláda a má z nej majetkový prospech. Môže to byť ale aj osoba, ktorá nie je spoločníkom alebo konateľom v spoločnosti, je teda napríklad tichým spoločníkom alebo iným spôsobom môže ovplyvňovať chod spoločnosti.

Konečným užívateľom výhod sú obvykle spoločníci (pri splnení danej povinnosti nezáleží na tom, že v obchodnom registri už zapísaní sú), akcionári, tichí spoločníci a niekedy tiež štatutári, pokiaľ zodpovedajú zákonom stanovenej definícii. Podľa nej je konečným užívateľom výhod zjednodušene:

 • Fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní;
 • Fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby;
 • Fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov;
 • Fyzická osoba, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku.

Vo väčšine prípadov sa však bude jednať o spoločníkov alebo konateľov spoločnosti.

Aká je lehota na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra?

Firmy, ktoré boli alebo budú zapísané do obchodného registra do 31.10.2018, musia zabezpečiť zápis konečného užívateľa výhod najneskôr do 31.12.2019. Čím skôr však túto povinnosť vykonajú, tým menej problémov môžu očakávať napríklad pri verejnom obstarávaní, čerpaní dotácií a pod. Novozaložené firmy, ktoré budú do obchodného registra zapisované od 01.11.2018, musia konečného užívateľa výhod zapisovať už pri prvozápise do obchodného registra. Pokiaľ konečný užívateľ výhod nebude do obchodného registra zapísaný včas, firme hrozí uloženie pokuty až do výšky 3 310 €.

Koľko to bude stáť?                   50€                    KONTAKTUJTE NÁS


Ako to prebieha?

 • Kontaktujte nás kliknutím v tabuľke na „mám záujem“ podľa požadovanej zmeny (ak ste požadovanú zmenu nenašli, informujte sa zaslaním e-mailu),

 • Na základe Vašej požiadavky Vám spätne zašleme formulár,

 • Vyplňte objednávkový formulár (aby sme získali potrebné informácie na spracovanie), popípade sa môžeme na zmenách dohodnúť telefonicky/e-mailom,

 • Po obdržaní Vami vyplneného formulára pripravíme kompletnú dokumentáciu,

 • Po spracovaní zmeny/zmien Vám bude zaslaná faktúra za vykonanú službu/služby.


Čo zahŕňa cena služby?

 • Bezplatná konzultácia s právnikom,

 • Vypracovanie potrebnej dokumentácie,

 • Zaplatenie súdnych poplatkov,

 • Vyžiadanie súhlasu daňového úradu,

 • Vydanie živnostenských oprávnení,

 • Zápis do OR SR,

 • Ohlášky na živnostenský úrad a daňový úrad,

 • Prevydanie DIČ a IČ DPH.