Odvody z dohôd dôchodcov od júla 2018

Odvody z dohôd dôchodcov od júla 2018

By |2018-05-29T12:34:10+01:00máj 29th, 2018|Dane a účtovníctvo, Zákon|0 Comments

Odvody z dohôd dôchodcov od júla 2018

Od 01.07.2018 si budú môcť aj dôchodcovia pracujúci na dohodu uplatňovať odvodovú výnimku na sociálne poistenie. Vďaka nej sa im zvýši čistá mzda a zamestnávatelia budú za nich platiť nižšie odvody. Prečítajte si podrobnejšie informácie v nasledujúcom článku.

Ešte v roku 2017 bol schválený zákon, ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“). Niektoré ustanovenia tejto novely nadobúdajú účinnosť až v roku 2018. Pre niektoré skupiny zamestnancov a ich zamestnávateľov je pozitívnou zmenou rozšírenie rozsahu uplatňovania odvodovej výnimky na sociálne poistenie. Tá sa od 01.07.2018 bude môcť uplatňovať aj na dôchodcov pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ďalej len „dohoda“).

 

Odvodová výnimka pre dôchodcov pracujúcich na dohodu od 01.07.2018

Do 30.06.2018 si môžu odvodovú výnimku na sociálne poistenie uplatňovať len študenti pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študentov. Od 01.07.2018 sa možnosť uplatňovania odvodovej výnimky na sociálne poistenie rozšíri aj na dohody o pracovnej činnosti a dohody o vykonaní práce niektorých dôchodcov. Vďaka tejto odvodovej výnimke upravenej v § 227a zákona o sociálnom poistení budú títo dôchodcovia a ich zamestnávatelia z hrubej mzdy nepresahujúcej 200€ platiť podstatne nižšie sociálne odvody.

Od 01.07.2018 si bude môcť odvodovú výnimku na sociálne poistenie uplatňovať aj FO v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ak je poberateľom:

  • starobného dôchodku,
  • predčasného starobného dôchodku,
  • invalidného dôchodku,
  • výsluhového dôchodku a dovŕšila dôchodkový vek,
  • invalidného výsluhového dôchodku.

Dôchodca pracujúci na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti si bude môcť u jedného zamestnávateľa určiť jednu dohodu, na základe ktorej nebude mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia (určiť dohodu, na ktorú sa bude uplatňovať odvodová výnimka). Ak mesačný príjem z tejto dohody (ak ide o dohodu o pracovnej činnosti alebo o dohodu o vykonaní práce s pravidelným príjmom) alebo priemerný mesačný príjem z tejto dohody (ak ide o dohodu o vykonaní práce s nepravidelným príjmom) nepresiahne sumu 200€, tento dôchodca sa nebude na účely dôchodkového poistenia považovať za zamestnanca. Vďaka tomu budú on a jeho zamestnávateľ platiť nižšie sociálne odvody.

 

Celková výška odvodov platených za dôchodcu závisí nielen od výšky jeho príjmu, ale aj od typu jeho dôchodku

Odpoveď na otázku aké odvody bude platiť dôchodca uplatňujúci si odvodovú výnimku a aké odvody bude za neho platiť jeho zamestnávateľ od 1.07.2018 závisí aj od toho, či mesačný príjem (pri pravidelnom príjme z dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce) alebo priemerný mesačný príjem (pri nepravidelnom príjme z dohody o vykonaní práce) presiahne alebo nepresiahne sumu 200€. Ďalším faktorom, ktorý má vplyv na výšku zdravotných a sociálnych odvodov, je typ dôchodku. Z dôvodu týchto rozdielov si pre prehľadnosť dôchodcov rozdelíme na poberateľov:

  • starobného dôchodku a výsluhového dôchodku (ktorí dovŕšili dôchodkový vek),
  • invalidného dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku,
  • predčasného starobného dôchodku.

 

Odvody dôchodcu a jeho zamestnávateľa z príjmu nepresahujúceho sumu 200€ (pri uplatňovaní odvodovej výnimky)

Ak mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem z dohody dôchodcu uplatňujúceho si odvodovú výnimku na sociálne poistenie nepresiahne 200€, zamestnanec nebude platiť z tohto príjmu žiadne sociálne poistenie (bez ohľadu na to, aký typ dôchodku poberá).

Zamestnávateľ tohto zamestnanca bude z príjmu tohto zamestnanca nepresahujúceho 200€ za neho platiť len úrazové a garančné poistenie spolu vo výške 1,05% z hrubej mzdy zamestnanca. Jeden rozdiel v porovnaní s ostatnými dôchodcami existuje pri poberateľovi predčasného starobného dôchodku. Ak pôjde o poberateľa predčasného starobného dôchodku, zamestnanec bude platiť navyše zdravotné odvody vo výške 4 % a zamestnávateľ vo výške 10% z hrubej mzdy zamestnanca.

Odvody z dohody dôchodcu uplatňujúceho si odvodovú výnimku z mesačného príjmu alebo priemerného mesačného príjmu nepresahujúceho sumu 200€

Druh dôchodku Starobný dôchodok, výsluhový dôchodok (ak poberateľ dovŕšil dôchodkový vek), invalidný dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok Predčasný starobný dôchodok
Druh poistenia Zamestnanec Zamestnávateľ Zamestnanec Zamestnávateľ
Nemocenské poistenie
Starobné poistenie
Invalidné poistenie
Poistenie v nezamestnanosti
Úrazové poistenie 0,80 % 0,80 %
Garančné poistenie 0,25 % 0,25 %
Rezervný fond solidarity
Sociálne poistenie spolu 1,05 % 1,05 %
Zdravotné poistenie spolu
4 % 10 %

Odvody dôchodcu a jeho zamestnávateľa z príjmu presahujúceho sumu 200€ (alebo bez uplatňovania odvodovej výnimky)

Ak mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem z dohody dôchodcu uplatňujúceho si odvodovú výnimku na sociálne poistenie presiahne 200€, zamestnanec a aj zamestnávateľ budú platiť z príjmu presahujúceho 200€ sociálne poistenie. Výška tohto sociálneho poistenia bude rovnaká, aká by sa na túto dohodu dôchodcu vzťahovala vtedy, keby si u zamestnávateľa žiadnu odvodovú výnimku neuplatňoval. Rozdiely v platených sociálnych a zdravotných odvodoch medzi jednotlivými skupinami dôchodcov sú nasledovné.

Všetci dôchodcovia bez rozdielu ako zamestnanci platia z príjmu presahujúceho 200€ starobné poistenie vo výške 4%. Poberatelia starobného dôchodku a výsluhového dôchodku (ktorí dovŕšili dôchodkový vek) už žiadne ďalšie odvody neplatia. Naopak, poberatelia invalidného dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku navyše platia invalidné poistenie vo výške 3% a poberatelia predčasného starobného dôchodku navyše platia zdravotné poistenie vo výške 4%.

Zamestnávatelia za svojich dôchodcov pracujúcich u nich na dohodu bez ohľadu na druh nimi poberaného dôchodku z príjmu presahujúceho 200€ platia starobné, úrazové, garančné poistenie a poistenie do rezervného fondu solidarity spolu vo výške 19,80%. Ak ale ide o dôchodcu poberajúceho invalidný dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, zamestnávateľ bude za neho navyše platiť aj invalidné poistenie vo výške 3%. A ak ide o predčasného starobného dôchodcu, zamestnávateľ za neho bude musieť platiť aj zdravotné poistenie vo výške 10%.

Odvody z dohody dôchodcu uplatňujúceho si odvodovú výnimku z mesačného príjmu alebo priemerného mesačného príjmu presahujúceho sumu 200€ (resp. odvody z dohody dôchodcu bez odvodovej výnimky)

Druh dôchodku starobný dôchodok, výsluhový dôchodok (ak poberateľ dovŕšil dôchodkový vek) Invalidný dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok Predčasný starobný dôchodok

Druh poistenia Zamestnanec Zamestnávateľ Zamestnanec Zamestnávateľ Zamestnanec Zamestnávateľ
Nemocenské poistenie
Starobné poistenie 4 % 14 % 4 % 14 % 4 % 14 %
Invalidné poistenie 3 % 3 %
Poistenie v nezamestnanosti
Úrazové poistenie 0,80 % 0,80 % 0,80 %
Garančné poistenie 0,25 % 0,25 % 0,25 %
Rezervný fond solidarity 4,75 % 4,75 % 4,75 %
Sociálne poistenie spolu 4 % 19,80 % 7 % 22,80 % 4 % 19,80 %
Zdravotné poistenie spolu
0 % 0 % 0 % 10 % 4 % 10 %

Čo všetko treba urobiť pre uplatňovanie odvodovej výnimky na dohodu dôchodcu

Uplatňovanie odvodovej výnimky na sociálne poistenie na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru u dôchodcu nie je automatické. Je potrebné si toto právo spôsobom upraveným v § 227a zákona o sociálnom poistení u zamestnávateľa uplatniť. Dôležité je tiež vedieť to, že v jednom kalendárnom mesiaci si môže dôchodca pracujúci na dohodu uplatniť odvodovú výnimku len na jednu dohodu (tzn. len u jedného zamestnávateľa). Preto sa zamestnancovi, ktorý má viac dohôd, odporúča si odvodovú výnimku uplatniť na dohodu, z ktorej dosahuje najvyšší príjem.

Uplatňovanie odvodovej výnimky na sociálne poistenie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi písomne oznámiť. Zároveň je zamestnanec povinný predložiť tomuto zamestnávateľovi aj písomné čestné vyhlásenie, že si odvodovú výnimku na sociálne poistenie súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci. Je odôvodnené predpokladať, že Sociálna poisťovňa na splnenie tejto povinnosti na svojej internetovej stránke zverejní formulár (ako je tomu v prípade odvodovej výnimky na dohodu o brigádnickej práci študentov).

Oznamovaciu povinnosť v písomnej podobe voči zamestnávateľovi má dôchodca uplatňujúci si u neho odvodovú výnimku aj vtedy, keď si u neho viac odvodovú výnimku uplatňovať nebude.

 

Dokedy je potrebné oznámiť zamestnávateľovi uplatňovanie odvodovej výnimky

Uplatňovanie odvodovej výnimky na sociálne poistenie pre dohodu dôchodcu je jeho právom, nie jeho povinnosťou. Preto zákon o sociálnom poistení neurčuje to, do kedy je potrebné si ho uplatniť. Určuje však to, od kedy nastávajú účinky uplatnenia tohto práva.

Ak si dôchodca u svojho zamestnávateľa oznámením a čestným vyhlásením uplatní odvodovú výnimku na sociálne poistenie najneskôr v deň vzniku pracovnoprávneho vzťahu, odvodová výnimka sa začne uplatňovať odo dňa vzniku pracovnoprávneho vzťahu (od prvého dňa začatia výkonu práce na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce). V opačnom prípade sa odvodová výnimka začne uplatňovať až od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo uplatnenie odvodovej výnimky zamestnávateľovi písomne oznámené.

Pokiaľ ide o skončenie uplatňovania výnimky na sociálne poistenie, účinky písomného oznámenia nastanú od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo ukončenie uplatňovania odvodovej výnimky zamestnávateľovi písomne oznámené.

 

Porovnanie ako odvodová výnimka ovplyvní čistú mzdu dôchodcu a odvody jeho zamestnávateľa od 01.07.2018

Odvodová výnimka na sociálne poistenie pri dohodách dôchodcov je výhodná tak pre samotných zamestnancov, ako aj pre ich zamestnávateľov. Zamestnancovi sa zvýši čistá mzda a zamestnávateľovi sa zníži poistenie platené za zamestnanca (zníži sa mu celková cena práce). V nasledujúcej tabuľke porovnávame výpočet čistej mzdy a celkovej ceny práce pri dohode poberateľa starobného dôchodku pred a po uplatnení odvodovej výnimky.

Čistá mzda starobného dôchodcu pracujúceho na dohodu o pracovnej činnosti a celková cena práce jeho zamestnávateľa pri mesačnej mzde 200€

Obdobie do 30.06.2018 (neuplatňovanie odvodovej výnimky) od 01.07.2018 (uplatňovanie odvodovej výnimky)
Druh poistenia Zamestnanec Zamestnávateľ Zamestnanec Zamestnávateľ
Nemocenské poistenie
Starobné poistenie 8 € 28 €
Invalidné poistenie
Poistenie v nezamestnanosti
Úrazové poistenie 1,60 € 1,60 €
Garančné poistenie 0,50 € 0,50 €
Rezervný fond solidarity 9,50 €
Sociálne poistenie spolu 8 € 39,60 € 0 € 2,10 €
Preddavok na daň z príjmov (pri uplatnení nezdaniteľnej časti základu dane) 0 € 0 €
Čistá mzda zamestnanca 192 € 200 €
Celková cena práce zamestnávateľa 239,60 € 202,10 €